Ikke overvåget (støttet) samvær men børnesagkyndig undersøgelse under samværsfogedsag, TFA 2008/116 ØLK

Ikke overvåget (støttet) samvær men børnesagkyndig undersøgelse under samværsfogedsag, TFA 2008/116 ØLK

Fogedens begrundelse:

Fogedretten lægger på baggrund af de oplysninger der er fremkommet i retten i dag – herunder parternes adfærd over for hinanden i retten – til grund, at konfliktniveauet mellem forældrene er så højt, at de vil være til skade for barnet på knapt 2 år at blive udleveret/afleveret, uden der er en neutral person til stede, såkaldt »støttet samvær«.

Da det ikke har været muligt for parterne at blive enige om en sådan neutral person, og da faderen ikke har mulighed for at have samvær på en hverdag, hvor fogeden kunne overvære udlevering/aflevering, finder fogedretten, at sagen i medfør af Rpl. § 536, stk. 1, sidste pkt., bør udsættes på den børnesagkyndige undersøgelse, som statsforvaltningen har foreslået i skrivelse af 22/8 2007.

Begge forældre har under fogedretsmødet tilkendegivet, at de ønsker at deltage i en sådan undersøgelse samt i konfliktmægling ved statsforvaltningen.

Stadfæstet i henhold til grundene

Kommentar

Det er ikke muligt under samværsfogedsag for fogeden at iværksætte overvåget samvær.