Ikke overførelse af forældremyndighed eller bopæl vedr. 4-årige P, Retten i Roskilde 22.april 2010 (ikke anket) – EF

Ikke overførelse af forældremyndighed eller bopæl vedr. 4-årige P, Retten i Roskilde 22.april 2010 (ikke anket) – EF

Sagsfremstillingen nedenfor er taget fra Fs stævning, som jeg har haft adgang til.

 

Der har været konstant strid om forældreskabet omkring P stort siden, hun blev født. Parterne boede sammen i ca. 2½ år. De flyttede fra hinanden i september 2005, da P var ½ år gammel.

 

M har fra første færd modarbejdet ethvert samarbejde med F. En episode, der fandt sted nogle måneder før, de gik fra hinanden, dukker til stadighed op som begrundelse for Ms vægring ved samværet.

 

F har fra første dag og ekstremt konsekvent været yderst tilbageholdende med at bruse frem og ”kræve sin ret” til samvær. Alle tiltag er mødt med vrede og modstand.

 

Statsforvaltningen Sjælland har gennem forløbet truffet en række samværsafgørelser. Ofte har afgørelserne haft rod i drøftelser i forvaltningen, hvor parterne er blevet talt til fornuftige løsninger, og hvor F stedse har været tilbageholdende i sine krav og meget imødekommende.

 

I 2008 indledte F i forbindelse med den udviste samværsvægring en forældremyndighedssag, som imidlertid blev tilbagekaldt i forbindelse med, at der blev indgået en samværsafgørelse.

 

I foråret 2009 spidsede det til igen, idet M ansøgte om at få suspenderet samværet. Samværet blev suspenderet i juni 2009, idet Ps institution tilkendegav, at hun var påvirket af situationen.

 

Status er således netop nu, at samværet er suspenderet, mens statsforvaltningen har iværksat en børnesagkyndig undersøgelse. Lige nu står det en smule uklart, hvorledes den børnesagkyndige undersøgelse i praksis skal gennemføres.

 

Byrettens begrundelse:

 

Efter bevisførelsen lægger retten til grund, at F har haft samvær i varierende omfang med P, siden parterne ophævede deres samliv i 2005, og at P trivedes ved samværet hos F, indtil hun i marts eller april 2009 skiftede adfærd over for ham, når han hentede hende i børnehaven, og at dette skete i et sådant omfang, at børnehaven fandt det nødvendigt at sende et bekymringsbrev til X kommune den 27. maj 2009.

 

Efter bevisførelsen lægger retten endvidere til grund, at den børnesagkyndige ikke har fundet det forsvarligt at bringe F og barnet sammen under den børnesagkyndige undersøgelse på grund af reaktioner hos barnet.

 

Retten finder begge parter egnede til at have den fulde forældremyndighed over P. Sagen skal herefter afgøres efter, hvad der er bedst for P. Retten finder ikke, at der er klare holdepunkter for, at barnets reaktioner er en følge af forhold, som M bærer ansvaret for. Retten finder det ikke med disse reaktioner hos barnet forsvarligt at bestemme, at der skal være fælles forældremyndighed over barnet, eller at barnet skal have bopæl hos F.

 

M frifindes derfor.