Ikke fuldbyrdelse af samvær, da Statsforvaltningen havde suspenderet samværet, TFA 2015/399/VLK

Ikke fuldbyrdelse af samvær, da Statsforvaltningen havde suspenderet samværet, TFA 2015/399/VLK

Byrettens begrundelse:

Fogedretten har modtaget 2 stk. børnefaglig undersøgelse af børnene A og B, hvoraf blandt andet fremgår, at der er risiko for børnenes trivsel og følelsesmæssige udvikling grundet forældrenes indbyrdes konflikter. Det fremgår tillige, at børnene har været afhørt af politiet i forbindelse med to forskellige anmeldelser af F, hvorefter politiet og statsadvokaten begge gange har indstillet efterforskningen, da der ingen formodning var om, at noget strafbart havde fundet sted.

Efter udtalelserne fra Viborg Kommunes familieafdeling og SFO, oplysningerne om børnenes videoafhøringer ved politiet og børnenes alder lægger fogedretten til grund, at børnenes perspektiv i fogedsagen er tilstrækkeligt belyst, hvorfor der ikke er grundlag for at indkalde børnene til en samtale, jf. retsplejelovens § 537, stk. 2. På samme grundlag finder fogedretten ikke, at der er grundlag for at udsætte fuldbyrdelsen på indhentelse af en børnesagkyndig erklæring, jf. retsplejelovens § 536, stk. 3.

Efter parternes forklaringer i fogedretten, herunder at Statsforvaltningen suspenderede samværet under den politimæssige efterforskning, at der blev fastsat samvær i Statsforvaltningen ved resolution af 2. december 2014, og da der ikke er fremkommet oplysninger om, at det vil udsætte børnenes sjælelige eller legemlige sundhed for alvorlig fare, jf. retsplejelovens § 536, stk. 6, fremmer fogedretten sagen, hvorefter (sagen nægtet fremmet)

Landsrettens begrundelse:

Statsforvaltningen har den 25. februar 2015 truffet afgørelse om, at F’s samvær med A og B suspenderes.

Landsretten tager derfor M’s påstand til følge.