Ikke fuldbyrdelse af Familieretshusets midlertidige afgørelse om bopæl hos F vedrørende 2 børn på 2 og 4 år, TFA 2023/208 VLK

Ikke fuldbyrdelse af Familieretshusets midlertidige afgørelse om bopæl hos F vedrørende 2 børn på 2 og 4 år, TFA 2023/208 VLK

Byrettens begrundelse

Fuldbyrdelse kan kun ske under hensyn til børnene og skal varetage deres bedste. Fuldbyrdelse kan endvidere kun ske, hvis der ikke er behov for af hensyn til børnene at henvise sagen til Familieretshuset til vurdering af, om den afgørelse, der søges fuldbyrdet, skal ændres eller ophæves.

Familieretten bemærker, at forholdet mellem F og M under sagen har fremstået yderst konfliktfyldt, og parterne har vidt forskellige opfattelser af, hvorledes samlivsforholdet er foregået. Hertil bemærker familieretten, at M har haft anmeldt F for voldtægt af hende og fysisk og psykisk vold mod både hende og børnene. Statsadvokaten har sluttet sagen, men M har nu anmeldt F udelukkende for vold og psykisk vold mod børnene.

M har sikkert og troværdigt forklaret om forløbet, herunder at børnene trives og er startet i relevante daginstitutioner efter opholdet på krisecenteret. M’s forklaring understøttes af de ensidigt indhentede erklæringer, der er fremlagt i sagen.

Familieretten finder efter en samlet vurdering af sagen, herunder den børnesagkyndige udtalelse om, at børnene har behov for tryghed og stabilitet, at Familieretshuset endnu ikke har foretaget børnesagkyndige undersøgelser eller sagkyndige erklæringer af M og F, sammenholdt med det faktum at børnene har boet sammen med M i de sidste 10 måneder og er startet i daginstitutioner og det af M forklarede, at det for nuværende ikke er det bedste for børnene at skulle udleveres til F som bopælsforælder.

Familieretten henviser derfor sagen til Familieretshuset med henblik på at foretage de anførte undersøgelser og erklæringer, hvorefter det skal vurderes, om afgørelsen, der søges fuldbyrdet, skal ændres eller ophæves, jf. rpl. § 456 R.-

Byrettens resultat: Sagen henvises til Familieretshuset.

Ingen af parterne betaler sagsomkostninger til den anden part eller til statskassen.

Landsrettens begrundelse

Familieretten har efter en samlet vurdering af sagen fundet, at det ikke for tiden er bedst for børnene, at de udleveres til F som bopælsforælder. Familieretten har derfor henvist sagen til Familieretshuset med henblik på efter nærmere undersøgelser mv. at vurdere, om den afgørelse, der søges fuldbyrdet, skal ændres eller ophæves, jf. rpl.  § 456 R.-

Landsretten er enig med familieretten i, at Familieretshusets afgørelse ikke på det foreliggende grundlag bør fuldbyrdes.

Herefter, og da det, der er gjort gældende i kæreskriftet, og Østjyllands Politis afgørelse af 23. februar 2023, ikke kan føre til et andet resultat, stadfæster landsretten familierettens kendelse.

Landsretttens resultat: Familierettens kendelse stadfæstes.

Ingen af parterne skal betale sagsomkostninger for landsretten til den anden part eller til statskassen.