Ikke fogedforretning om 12-årig D til M, da fogeden vurderede at fysisk magt ville være nødvendig, TFA 06/ 2006/408

Ikke fogedforretning om 12-årig D til M, da fogeden vurderede at fysisk magt ville være nødvendig, TFA 06/ 2006/408

D havde taget bopæl hos F og vbille ikke tilbage til M.

Fogedrettens præmisser:

Det lægges til grund, at S i mere end et år i hverdagene hovedsageligt har boet hos sine morforældre, hvorfra han har cyklet i skole, og at han, såfremt han udleveres til sin mor, umiddelbart skal tilbage og bo hos sine morforældre med mulighed for at bo hjemme hos sin mor.

Under disse omstændigheder sammenholdt med S’ alder, og da S utvetydigt har udtalt, at han ikke vil bo hos sin mor eller morforældre og i givet fald vil stikke af, må det antages, at fysisk magtanvendelse er nødvendig til udlevering af S.

Det er derfor betænkeligt at fremme sagen, da det ved fysisk magtanvendelse må befrygtes, at S’ sjælelige sundhed bliver udsat for alvorlig skade.

Der er efter det foreliggende ikke grundlag for at udsætte spørgsmålet på indhentelse af en børnesagkyndig erklæring

 

Landsrettens begrundelse:

Efter det for landsretten oplyste er der ikke tilstrækkeligt grundlag for at tilsidesætte det af fogedretten udøvede skøn vedrørende risikoen for, at S’ sjælelige sundhed vil blive udsat for alvorlig fare, hvis begæringen om tvangsfuldbyrdelse fremmes