Ikke fælles forældremyndighed over 13-årig D, som ikke ville se F – og intet samvær, TFA 2010/43 ØLD

Ikke fælles forældremyndighed over 13-årig D, som ikke ville se F – og intet samvær, TFA 2010/43 ØLD

Byrettens begrundelse:

Det må lægges til grund, at faderens samvær med S i en længere årrække har været meget kompliceret, navnlig som følge af at moderen har været meget modvillig over for samværet. Efter det oplyste har parterne dog kunnet samarbejde omkring S på andre områder. Der findes således ikke at være så svære samarbejdsvanskeligheder eller konflikter mellem parterne, at der foreligger tungtvejende grunde, der af hensyn til drengen taler for, at der ikke skal være fælles forældremyndighed. Sagsøgerens påstand om fælles forældremyndighed tages derfor til følge.

Det må endvidere lægges til grund, at S i februar 2008 stak af fra faderen under samvær, og at han ikke siden har ønsket at se faderen, hvilket han under samtalen med dommeren og den børnesagkyndige har fastholdt. Under disse omstændigheder findes det bedst for drengen, at samværet fortsat er afbrudt. Sagsøgtes frifindelsespåstand over for sagsøgerens påstand om samvær tages derfor til følge.

Landsrettens begrundelse:

Efter en samlet vurdering af oplysningerne i sagen finder landsretten, at der i parternes og S’ forhold foreligger omstændigheder, der klart taler imod at etablere fælles forældremyndighed over S. Landsretten lægger herved navnlig vægt på, at moderen hidtil har haft forældremyndigheden alene, og at S end ikke ønsker at have samvær med sin fader.

Det findes således bedst for S, at forældremyndigheden fortsat skal være hos moderen alene, jf. forældreansvarslovens § 4.

Navnlig under hensyn til S’ indstilling til samvær stadfæstes byretsdommens bestemmelse herom.