Ikke fælles forældremyndighed med mange konflikter og påvirkning af knap 7-årig, TFA 2009/375 ØLD

Ikke fælles forældremyndighed med mange konflikter og påvirkning af knap 7-årig, TFA 2009/375 ØLD

Byrettens beggrundelse.

Sagsøgeren har siden samlivsophævelsen fast haft samvær med S. Der findes endvidere ikke at være så svære samarbejdsvanskeligheder eller konflikter mellem parterne, at der foreligger tungtvejende grunde, der af hensyn til drengen taler for, at der ikke skal være fælles forældremyndighed. Herefter og da parterne er enige om, at han fortsat skal bo hos moderen, tages sagsøgerens påstand til følge som nedenfor bestemt.

Landsrettens begrundelse:

Parterne ophævede samlivet i 2004, og S har siden da boet hos moderen, som ved Retten i Næstveds dom af 7. juni 2005 fik forældremyndigheden over ham. Moderen har herefter alene taget stilling til væsentlige spørgsmål i S’ liv, herunder med hensyn til, hvilken skole S skal gå på, og hvilke aktiviteter han skal udføre i fritiden. Det må efter bevisførelsen, herunder moderens forklaring, lægges til grund, at der efter forældrenes samlivsophævelse har været mange konflikter mellem dem vedrørende faderens samvær med S, og for tiden er forældrene også uenige om, på hvilket tidspunkt om søndagen S skal komme hjem til moderen efter weekendsamvær hos faderen. Moderen har forklaret, at hun ikke kan samarbejde med faderen, fordi han udsatte hende for vold under deres samliv. Landsretten har ikke grundlag for at vurdere rigtigheden heraf, men moderens holdning til faderen viser, at det ikke er sandsynligt, at forældrene, hvis der blev etableret fælles forældremyndighed, vil kunne opnå enighed om væsentlige spørgsmål i S’ liv, som de ikke på forhånd måtte være enige om. Efter de foreliggende oplysninger lægger landsretten til grund, at S i negativ retning bliver påvirket af forældrenes forhold til hinanden. Det bemærkes herved, at S’ skole i et brev af 5. december 2008 har oplyst, at man havde indkaldt forældrene til to særskilte møder for at drøfte S’ situation.

De anførte omstændigheder og en samlet vurdering af parternes forhold i øvrigt taler med fornøden vægt imod, at der etableres fælles forældremyndighed over S. Landsretten finder det derfor bedst for S, at forældremyndigheden over ham forbliver hos moderen alene, jf. forældreansvarslovens § 14, stk. 1, sammenholdt med § 4. Det forhold, at faderen har været enig i moderens beslutninger om blandt andet valg af skole og fritidsaktiviteter, kan ikke føre til et andet resultat.

Kommentar:

Afgørelsen er interessant derved, at landsretten lægger den ene parts (formentlig troværdigt fremstillede og begrundede) forklaring om manglende mulighed for samarbejde til grund.