Ikke fælles forældremyndighed (igen) vedr. 5 årig D, TFA 2009/252 VLD

Ikke fælles forældremyndighed (igen) vedr. 5 årig D, TFA 2009/252 VLD

 

Byrettens begrundelse

Efter forældreansvarslovens § 8 er udgangspunktet, at den fælles forældremyndighed fortsættes efter ophævelse af samlivet.
Det er efter forarbejderne til forældreansvarsloven ikke en forudsætning for at træffe afgørelse om fælles forældremyndighed, at forældrene er enige om samtlige spørgsmål vedrørende barnet.
Efter bevisførelsen finder retten ikke, at der er tale om så svære og uovervindelige samarbejdsvanskeligheder mellem forældrene, at det positive i, at der dømmes til fælles forældremyndighed, kan antages at blive overskygget af forældrenes konflikter. Som følge heraf findes det bedst for barnet, at parterne fremover tillægges fælles forældremyndighed.

Landsrettens begrundelse:

 

M har siden april 2006 haft forældremyndigheden over A alene, og efter de afgivne forklaringer er de aftaler og afgørelser om samvær, der siden da er blevet truffet, stort set blevet efterlevet.
Det fremgår imidlertid af parternes forklaringer, at de ikke i de mere end tre år, der er forløbet siden samlivsophævelsen, har formået at etablere et konstruktivt samarbejde om A. Det fremgår endvidere af Statsforvaltningen Midtjyllands notat af 14. august 2008, at det heller ikke ved børnesagkyndig rådgivning er lykkedes at bedre samarbejdet.
Det må på den baggrund frygtes, at fælles forældremyndighed vil skærpe konfliktniveauet mellem parterne til skade for A, og det kan således ikke antages at være bedst for A, at der genindføres fælles forældremyndighed mellem parterne, jf. herved forældreansvarslovens § 14, stk. 1, jf. § 4.