Ikke fælles forældremyndighed eller overførelse af forældremyndighed over 5-årig, der p.g.a. samværschikane ikke havde set D siden han var 7 måneder, TFA 2009/545 ØLD

Ikke fælles forældremyndighed eller overførelse af forældremyndighed over 5-årig, der p.g.a. samværschikane ikke havde set D siden han var 7 måneder, TFA 2009/545 ØLD

Byrettens begrundelse:

Selvom spørgsmålet om forældremyndigheden tidligere er afgjort flere gange i retten, finder retten ikke grundlag for at afvise nærværende sag.
Efter oplysningerne i sagen – senest den børnesagkyndige erklæring – må det lægges til grund, at M uden rimelig grund gennem en lang periode har hindret F’s kontakt til S. Dette forhold skal indgå i vurderingen af barnets bedste i forhold til en ændring af forældremyndigheden efter forældreansvarslovens § 14, stk. 1.
Parterne har efter det oplyste kun kendt hinanden i en kort årrække, der hovedsagelig ligger før S’ fødsel, og de har aldrig etableret et egentligt samliv i fælles hjem.
S er nu fem år og beskrives som en velfungerende og ukompliceret dreng. Han har hele livet boet hos sin mor, hvorimod han ikke, siden han var spæd, har set sin far og formentlig ikke er bekendt med faderens eksistens.
Selvom M uden rimelig grund hindrer F’s kontakt med S, finder retten efter en samlet vurdering, at det ikke er sandsynliggjort, at parterne kan etablere et samarbejde omkring S. Retten finder derfor, at det ikke er til S’ bedste, at der etableres fælles forældremyndighed. Endvidere finder retten – på trods af den udviste samværschikane – at det er bedst for S, at forældremyndigheden fortsat tilkommer M alene.
M frifindes herefter.

Landsrettens begrundelse den samme som byrettens.