Ikke fælles forældremyndighed, da forældrenes indbyrdes relationer var meget vanskelige, og der forelå svære samarbejdsvanskeligheder, TFA 2008/233 ØLD

Ikke fælles forældremyndighed, da forældrenes indbyrdes relationer var meget vanskelige, og der forelå svære samarbejdsvanskeligheder, TFA 2008/233 ØLD

Byrettens begrundelse:

Efter samlivsophævelsen i maj 2005 har M’s liv været præget af alvorlig frygt for F i anledning af sagen, hvor han er idømt en langvarig fængselsstraf for narkotikakriminalitet. Hun har af den grund beskyttet adresse, og F’s samvær med D gennemføres ved afhentning og aflevering på et neutralt sted. M har desuden søgt at få politiet til at meddele F advarsel mod at kontakte hende. Under disse omstændigheder er der ikke udsigt til, at parterne i overskuelig fremtid vil kunne etablere det samarbejde, som er nødvendigt for, at den fælles forældremyndighed kan fungere tilfredsstillende. Retten finder derfor, at der foreligger tungtvejende grunde for at ophæve den fælles forældremyndighed.

Da D til stadighed har boet hos M og er mest knyttet til hende, vil det være bedst for D, at forældremyndigheden tillægges M. Hendes påstand tages derfor til følge.

Landsrettens begrundelse:

Efter en samlet vurdering af det for landsretten oplyste om parternes interne relationer tiltrædes det af de af byretten anførte grunde, at der må antages at være så svære samarbejdsvanskeligheder, at der af hensyn til barnet foreligger tungtvejende grunde for at ophæve den fælles forældremyndighed.

Byrettens dom stadfæstes derfor.