Ikke deleordning men samvær 4 dage ud af 14. Bopæl hos M, TFA 2009/369 ØLD

Ikke deleordning men samvær 4 dage ud af 14. Bopæl hos M, TFA 2009/369 ØLD

Byrettens begrundelse:

Begge forældre skønnes velegnede til at have D boende. Retten lægger til grund, at D gennem de første måneder af hendes liv opholdt sig primært sammen med moderen. På denne baggrund sammenholdt med barnets alder, finder retten ud fra en samlet vurdering, at det vil være bedst for D, at hun har bopæl hos moderen.

Med hensyn til samvær, har parterne samstemmende forklaret, at D reagerer, hvis der er for mange skift. For at sikre en tryg hverdag, med en fast base for D, vil der ikke ske ligedeling. Samværet fastsættes til hver anden weekend med afhentning i institution torsdag eftermiddag, og aflevering i institution mandag morgen.

Landsrettens begrundelse:

Under hensyn til at den nu 2-årige D i de første 9 måneder af sit liv boede primært med M og sammenholdt med barnets alder, tiltræder landsretten efter en samlet vurdering, at det vil være bedst for D, at hun har bopæl hos M.
Af de af byretten anførte grunde tiltræder landsretten endvidere, at samværet mellem D og F fastsættes som bestemt af byretten.

Kommentar:

Det står tydeligere og tydeligere, at mange skift påvirker børnene. Det tankevækkende er dog, at der jo ikke er flere skift uanset antallet af dage, når samværet fastsættes i “klumper”.

Begrundelsen er derfor ikke en reel begrundelse men rettens vægtning af “fast-base-synspunktet”.

Viggo Bækgaard