Fortsat fælles forældremyndighed over P på 13 år. Bopæl fortsat hos M1. Ikke samvær eller anden kontakt, Retten i Helsingør 30. september 2020, utrykt.

Fortsat fælles forældremyndighed over P på 13 år. Bopæl fortsat hos M1. Ikke samvær eller anden kontakt, Retten i Helsingør 30. september 2020, utrykt.

Baggrund:

M2 har anmodet om, at der udarbejdes forældrekompetenceundersøgelser vedr. begge parter, inden retten træffer afgørelse.

M2 har fremsat påstand om, at den fælles forældremyndighed over parternes fællesbarn, P, født den december 2007, ophæves, og forældremyndigheden tillægges hende alene, subsidiært at den fælles forældremyndighed opretholdes, og P skal have bopæl hos

hende, og mere subsidiært frifindelse, således at den fælles forældremyndighed

opretholdes, og P fortsat har bopæl hos M1.

M2 har derudover nedlagt påstand om løbende samvær, således at der efter en optrapning skal være samvær i en 7/7 ordning. Hun har endvidere nedlagt påstand om feriesamvær, ligesom hun har nedlagt påstand om, at P har ret til anden kontakt, herunder telefonisk og skreven kontakt, med hende.

M1 har anmodet om, at retten træffer afgørelse på det foreliggende grundlag.

M1 har fremsat påstand om, at den fælles forældremyndighed ophæves, og forældremyndigheden tillægges hende. Hun har endvidere nedlagt

påstand om frifindelse over for M2s påstand om bopæl, således at bopælen forbliver hos hende under fortsat fælles forældremyndighed.

Endelig har hun nedlagt påstand om, at der ikke tillægges M2 samvær eller anden kontakt med P.

Parterne har fælles forældremyndighed, og P har bopæl hos M1. Ved afgørelse af 25. september 2018 traf Statsforvaltningen afgørelse om en 9/5 samværsordning.

Ved dom af 7. februar 2020 stadfæstede familieretten i Helsingør Familieretshusets

afgørelse af 8. november 2019, således at Ps samvær med M2 midlertidigt ophævedes.

Ved dom af 2. april 2020 stadfæstede familieretten i Helsingør Familieretshusets

afgørelse af 3. februar 2020 om, at der midlertidigt ikke blev fastsat anden kontakt

end samvær mellem P og M2.

Det er oplyst, at M2 senest har haft samvær med P den 27. september 2019, og at hun kun har set P en enkelt gang derefter.

Der er fremlagt børnesagkyndig undersøgelse af 27. juni 2018. Der er endvidere

fremlagt børnefaglig undersøgelse af 27. september 2019.

P har været til samtale i Familieretshuset den 12. juni 2020. Der er fremlagt

referat heraf.

Byrettens begrundelse:

Retten finder, at sagen er veloplyst, hvorfor anmodningen om, at der indhentes

forældrekompetenceundersøgelser ikke imødekommes.

Det fremgår af forældreansvarslovens § 4, at afgørelser efter loven skal træffes

ud fra, hvad der er bedst for barnet, og at Familieretshuset og familieretten skal

have fokus på, at afgørelser skal medvirke til at sikre barnets trivsel.

Efter oplysningerne i sagen finder retten, at der ikke er fuldt tilstrækkeligt

grundlag for at antage, at parterne ikke fremadrettet vil være i stand til at samarbejde

om Ps forhold til Ps bedste, jf. forældreansvarslovens § 11,

2. pkt., jf. § 4. Parterne skal derfor fortsat have fælles forældremyndighed.

P har siden parterne flyttede fra hinanden i juli 2017 boet hos M1. P har kun set M2 en enkelt gang i løbet af det seneste år, og P har senest ved børnesamtale den 12. juni 2020 givet klart udtryk for, at hun på nuværende tidspunkt ikke ønsker at have kontakt

med M2.

På den baggrund og efter en samlet vurdering af oplysningerne i sagen, herunder

Ps alder, finder retten, at det vil være bedst for P, at hun bevarer sin bopæl hos M1, jf. forældreansvarslovens § 4 og § 17, og at der for tiden ikke fastsættes samvær eller anden kontakt mellem P og M2, jf. forældreansvarslovens § 21, stk. 3.

Retten skal opfordre til, at M2 og M1 fremadrettet fokuserer på at forbedre deres samarbejde, sådan at familiens forhold med tiden kan normaliseres uden vedvarende konflikter.

Resultat:

M2 og M1 skal fortsat have fælles forældremyndighed  over P, født den 20. december 2007.

P skal fortsat have bopæl hos M1.

Der fastsættes for tiden ikke samvær eller anden kontakt mellem P og M2.

Ingen af parterne betaler sagsomkostninger til den anden part eller til statskassen.

Kommentar:

Det fremgår af sagen uden at fremgå af selve dommen, at samværet er anstrengt gennem meget lang tid. Endvidere fremgår det, at der er skoleudfordringer, der vil sandsynliggøre et behov for skoleskift fra nuværende privatskole, ligesom P har udfordringer, som formentlig vil nødvendiggøre yderligere psykologbistand, hvortil jo kræves enighed under fælles forældremyndighed.

I bagklogskabens lys kan jeg tænke, at den politiske korrekthed omkring procedurer i retten gjorde, at dommeren ikke fik fanget disse pointer tilstrækkeligt tydeligt, hvilket så førte til den politisk korrekte dom.

Det er umiddelbart også mere politisk korrekt end sandsynligt, at det bliver let at samarbejde i en situation, hvor P ikke overhovedet magter kontakt med M2.

Viggo Bækgaard

30. september 2020