Fortsat fælles forældremyndighed over 9-årig trods lange perioder uden eller med sporadisk kontakt, TFA 2022/320 ØLD.

Fortsat fælles forældremyndighed over 9-årig trods lange perioder uden eller med sporadisk kontakt, TFA 2022/320 ØLD.

Byrettens begrundelse: Glostrup

Familieretten skal tage stilling til spørgsmålet om ophævelse af den fælles forældremyndighed over B på 9 år. Barnets perspektiv er inddraget ved udtalelse fra skolen, børnesamtale og parternes forklaringer.

Forældre, der bor hver for sig, bevarer som udgangspunkt den fælles forældremyndighed, medmindre det vil være bedst for barnet, at denne ophæves.

Retten har lagt til grund, at M altid har haft bopælen for B og ubestridt er hendes primære omsorgsperson. Det må ligeledes lægges til grund ud fra særligt udtalelsen fra skolen, at M evner at varetage omsorgen for B. Det fremgik både af børnesamtalen i sig selv og mødet med M, der kom til samtalen med B, at de har et tæt følelsesmæssigt bånd.

Retten har lagt vægt på, at parterne i flere perioder har boet hver for sig. M har 2 gange taget ophold på krisecentre. F har senest været bosat i [europæisk land] i 2 år fra november 2019-november 2021, i hvilken periode der de første 4 måneder var kontinuerlig digital kontakt med B, hvorefter kontakten ebbede ud. Der var i samme periode ingen kontakt mellem parterne, bortset fra en ubesvaret mail fra M med opfordring til ham om at underskrive pasansøgning og den ubesvarede mail af 9. juli 2021 fra F med tilbud om betaling af børnepenge.

B har et stort ønske om, at der etableres en samværsordning, hvor hun kan være sammen med sin far, mens moderen er til stede. M vil gerne medvirke til, at der kan være samvær i et eller andet overvåget omfang. Retten finder ikke på det foreliggende grundlag godtgjort, at M har udøvet samværschikane.

F, der stammer fra [europæisk land], hvor hans familie og nuværende kæreste bor med tre særbørn, hvoraf to indenfor en periode på et-to år vil rejse med til Danmark, har forklaret, at han forlod [europæisk land] efter 2 år og rejste tilbage til Danmark, fordi han ikke havde flere penge, og fordi han gerne ville have kontakt til B. Han deltog ikke i mødet i Familieretshuset, fordi han passede sin mor, der er lam, i [europæisk land].

Han har tidligere afvist at medvirke til, at B kunne få udstedt [europæisk] pas, da han frygtede, at M vil bosætte sig i … med B. Det vil han formentlig godt fremadrettet. Retten finder ikke, at der er godtgjort en konkret risiko for, at M vil udrejse af Danmark til [asiatisk land] med B.

Retten finder efter en samlet vurdering herunder baseret på parternes historik, at der er anført konkrete holdepunkter for, at parterne ikke med den fornødne sikkerhed vil kunne oppebære den stabile kontakt, som må forudsættes for, at parterne kan samarbejde om B til hendes bedste, og at det derfor vil være bedst for barnet, at den fælles forældremyndighed ophæves og tillægges M alene.

Familieretten henviser til forældreansvarslovens § 11, 2. pkt., jf. § 4

Landsrettens begrundelse:

Også efter bevisførelsen for landsretten må det lægges til grund, at der har været lange perioder med sporadisk kontakt og en meget lang periode med fuldstændig afbrydelse af kontakten mellem parterne og mellem F og B, og at årsagen hertil i væsentligste omfang skal søges hos F.

Landsretten finder imidlertid, at der ikke er oplyst konkrete holdepunkter for at antage, at parterne har sådanne konflikter, at de ikke vil kunne samarbejde om B’s forhold til gavn for hende.

Landsretten finder således, at den lange periode uden eller med begrænset kontakt ikke i sig selv er tilstrækkeligt til på nuværende tidspunkt at ophæve den fælles forældremyndighed af hensyn til B.

Landsretten ændrer derfor familierettens afgørelse, således at parterne fortsat har fælles forældremyndighed over B.