Fortsat fælles forældremyndighed over 5-årig, TFA 2012/235 VLD

Fortsat fælles forældremyndighed over 5-årig, TFA 2012/235 VLD

M var i 2010 idømt 30 dages betinget fængsel for vold mod M.

byrettens begrundelse:

Vedrørende forældreansvarssagen bemærker retten, at der har været så dybe og vedvarende problemer mellem ægtefællerne i relation til fællesbarnet, at der skønnes at foreligge sådanne tungtvejende grunde for ophævelse af den fælles forældremyndighed, at sagsøgers påstand herom må tages til følge.

Der er i mellem parterne ikke uenighed om, at sagsøger har været den afgjort primære omsorgsperson for A, og hun bør derfor have forældremyndigheden alene, jf. forældreansvarslovens § 11. For så vidt angår samværet bemærkes, at parterne under hovedforhandlingen har nedlagt samstemmende påstande om udstrækning af denne, men at sagsøger efterfølgende har ændret påstanden derhen, at samværet skal være overvåget. Baggrunden herfor har været en truende/voldelig episode imellem forældrene, som blev overværet af barnet. Da den samværsmodel, som parterne er enige om, netop tilsigter, at parterne ikke skal møde hinanden, finder retten ikke, at der på grundlag af den enkeltstående episode er grundlag for en antagelse om, at uovervåget samvær med A ikke skulle kunne gennemføres. Retten har i denne forbindelse også henset til, at der efter det oplyste allerede i vidt omfang har været et uproblematisk samværsforløb.

Landsrettens begrundelse:

Parterne har nu skriftlig kontakt med hinanden om A’s forhold, og det må antages, at forholdet mellem parterne vil bedres, efterhånden som konflikterne i forbindelse med ophævelsen af samlivet kommer på afstand. Det er derfor ikke godtgjort, at der foreligger sådanne tungtvejende grunde, at den fælles forældremyndighed skal ophæves.

Da samlivet mellem parterne blev etableret, havde H arbejde som rengøringsassistent. Hun er for tiden arbejdsløs, men modtager understøttelse, og det kan ikke antages, at hendes muligheder for at få arbejde er blevet forringet som følge af ægteskabet. Herefter og efter ægteskabets varighed og H’s alder er der ikke grundlag for at pålægge M bidragspligt over for H.