Fortsat fælles forældremyndighed over 5 og 6 årig P og D med fremtidig bopæl hos M, TFA 2016/288 ØLD

Fortsat fælles forældremyndighed over 5 og 6 årig P og D med fremtidig bopæl hos M, TFA 2016/288 ØLD

Byrettens begrundelse:

Parterne er enige om, at den fælles forældremyndighed skal ophæves, da de ikke længere er i stand til kommunikere sammen. Herefter, og da retten finder, at der ikke er udsigt til, at konfliktniveauet og kommunikationen mellem parterne kan bedres inden for overskuelig tid, findes det bedst stemmende med børnenes tarv, om den fælles forældremyndighed ophæves.

På baggrund af det til sagen oplyste om hver af forældrenes personlige forhold og tilknytning til børnene og parternes fremtræden i retten findes det, at det vil være bedst [stemmende] med børnenes tarv, om forældremyndigheden tillægges M.

Retten har herved lagt vægt på, at M i dag fremstår som den af forældrene, der har de fleste ressourcer til at sikre børnene en stabil og tryg hverdag, ligesom hun synes at være den af forældrene, der har den største forståelse for børnenes behov, herunder betydningen af at sikre en god og regelmæssig kontakt mellem forældre og børn, ligesom hun synes at være den af forældrene, der er mest positiv stemt for at sikre en fornuftig kommunikation og samarbejde forældrene imellem. Forældremyndigheden tillægges derfor M.

Landsrettens begrundelse:

Landsretten finder efter de nu foreliggende oplysninger om parternes forhold, at de må antages at kunne kommunikere fremadrettet til børnenes bedste. Landsretten finder herefter ikke tilstrækkeligt grundlag for at ophæve den fælles forældremyndighed.

Landsretten finder efter en samlet vurdering af parternes forhold og deres forhold til børnene, at det vil være bedst for børnene, at de får bopæl hos M. Landsretten lægger herved blandt andet vægt på, at det må antages, at M vil være bedst til at sikre samarbejdet mellem parterne fremadrettet.

kommentar:

Det bemærkes, at F i landsretten nedlagde subsidiær påstand om fælles forældremyndighed.

Viggo Bækgaard