Fortsat eneforældremyndighed til M over D på 12 år. Ikke samvær med F, Retten i Glostrup 30. juni 2020, utrykt

Fortsat eneforældremyndighed til M over D på 12 år. Ikke samvær med F, Retten i Glostrup 30. juni 2020, utrykt

Byrettens begrundelse:

M har forældremyndigheden alene i henhold til Retten i Sønderborgs dom af 20. maj 2015.

Det må efter de foreliggende oplysninger lægges til grund, at F sidst havde samvær med D den 26. februar 2016, og at F sidst så D, da de tilfældigt mødtes i (en europæisk hovedstad) i sommeren 2016.

Det kan således lægges til grund, at parterne ikke har haft et samarbejde de sidste godt 4 år, og det må efter de oplyste om parternes tidligere konflikter og forklaringerne under sagen om det manglende samarbejde yderligere lægges til grund, at parterne heller ikke i fremtiden vil kunne samarbejde om D forhold til Ds bedste, jf. forældreansvarslovens § 11, 2. pkt., jf. § 4.

Der er derfor ikke grundlag for at træffe bestemmelse om, at F og M skal have fælles forældremyndighed over D.

M frifindes derfor for Fs påstand om, at der skal etableres fælles forældremyndighed over D.

Som anført ovenfor kan det lægges til grund, at F sidst havde samvær med D den 26. februar 2016, og at F sidst så D, da de tilfældigt mødtes i (europæisk hovedstad) i  sommeren 2016. Der foreligger ikke oplysninger om, at F og D de sidste 4 år har haft   telefonisk kontant eller kontakt over mail eller lignende.

Endvidere har D under børnesamtalen klart tilkendegivet, at han ikke ønsker at have samvær med F.

F er 12 år og fremstår alderssvarende. På denne baggrund finder retten, at D ikke skal have samvær med F, jf. forældreansvarslovens § 19 og § 21. M frifindes derfor for Fs påstand om samvær.