Fortsat eneforældremyndighed hos M over 10-årig P, der angav ikke at ville i samvær, Retten i Glostrup 21. december 2009, utrykt.

Fortsat eneforældremyndighed hos M over 10-årig P, der angav ikke at ville i samvær, Retten i Glostrup 21. december 2009, utrykt.

Forældrene var gået fra hinanden for en del år siden. Der havde været samvær indtil foråret 2008. Det fremgår af børnesagkyndige samtaler i statsforvaltningen, at P havde givet udtryk for ikke at ville være i samvær. F har forklaret, at P ikke over for sine kammerater har fortalt, at hun har en anden far end Ms nuværende mand.

 

Fra det børnesagkyndige notat i statsforvaltningen september 2008.

 

”P fortæller, at hun ikke tager kammerater med hjem til far. Ud fra samtalen får jeg et indtryk af, at hun ikke har fortalt til kammeraterne, at hun besøger sin far i weekenden.”

 

Under sammenfatningen:

 

”Under samtalen fik jeg det indtryk, at P er blevet forberedt godt på samtalen, og at hun således har tænkt meget over, hvad hun vil sige.”

 

…..

”Ud fra samtalen kan jeg blive usikker på, om P har fortalt sin far – og i skolen, at hun besøger sin far i weekenden. Det er min vurdering, at det kunne være vigtigt for P, at hun får hjælp til at snakke om det på et neutralt sted.”

 

I notatet fra den samtale, som dommeren og en børnesagkyndig havde med P i oktober 2009 anføres bl. a.:

 

”P blev afleveret af sin mor, moderens samlever samt storbroderen og dennes kæreste, som under samtalen ventede i venteafsnittet.

 

….

 

I modsætning til det, som fremgår af referatet fra børnesamtalen i statsforvaltningen registreres der hos P ingen ønsker om samvær med faderen. Ved nærmere udspørgen fremgik det, at P oplever det som en belastning at skulle have samvær med F, og hun uddybede det med konkrete eksempler.

 

Stærkt følelsesmæssigt berørt fremkom P med udsagn, der peger på, at hun er bange for at blive presset til samvær med F. P gav i den forbindelse udtryk for, at hun oplever, at M stiller hende frit med hensyn til samvær med F.”

 

Det fremgår endvidere af sagen, at P i længere tid var meget fraværende fra skole, hvilket F påtalte umiddelbart før samværet blev begrænset på Ps foranledning.

 

Byrettens begrundelse:

 

Indledningsvis bemærkes, at retten efter de foreliggende oplysninger ikke har fundet grundlag for, at der foretages en børnesagkyndig undersøgelse (som begæret af F).

 

Retten lægger efter parternes forklaringer til grund, at forældrene ophævede samlivet, da P var højst 1 år gammel, og at P siden da har boet hos M, som ved dom er tillagt forældremyndigheden.

 

Det lægges videre efter bevisførelsen til grund, at der er et anstrengt forhold mellem forældrene, og at der reelt ikke er noget samarbejde mellem dem. Bevisførelsen giver ikke grundlag for at antage, at forældrene fremover vil kunne samarbejde om væsentlige forhold vedrørende P. Tungtvejende grunde taler således imod etablering af fælles forældremyndighed. Dertil kommer den modvilje mod samvær med F, som P har givet udtryk for under børnesamtalen og hendes følelsesmæssige reaktioner i den forbindelse.

 

Det vil under disse omstændigheder være bedst for P, at der ikke etableres fælles forældremyndighed.