Fortsat eneforældremyndighed hos F over 14 årig trods dennes ønske om at bo hos M, TFA 2009/472 ØLD

Fortsat eneforældremyndighed hos F over 14 årig trods dennes ønske om at bo hos M, TFA 2009/472 ØLD

Byrettens begrundelse:

Efter oplysningerne i den børnesagkyndige undersøgelse og under hensyn til det om A og om parterne i øvrigt oplyste lægger retten til grund, at F gennem årene har draget omsorg og taget ansvar for A på udmærket vis og har skabt stabilitet i hendes liv, og at der er usikkerhed om M’s muligheder for at drage omsorg og tage ansvar for A.

Herefter, og idet parterne ikke ses at kunne samarbejde om grundlæggende forhold vedrørende A, herunder spørgsmålet om efterskole, finder retten, at det ud fra en samlet vurdering af A’s forhold og behov vil være bedst for A, at forældremyndigheden over hende forbliver alene hos F, jf. forældreansvarslovens § 14, stk. 1, jf. § 4.

Retten tager derfor F’s påstand om frifindelse til følge.

Landsrettens begrundelse:

Efter de foreliggende oplysninger og herunder navnlig henset til, at A’s synspunkter er refereret i den børnesagkyndige undersøgelse, som blev foretaget i byretten, finder landsretten ikke grundlag for at have en samtale med A.
Også efter bevisførelsen for landsretten tiltrædes det af de grunde, der er anført af byretten, at det vil være bedst for A, at forældremyndigheden over hende forbliver hos F alene. Landsretten stadfæster derfor dommen