Fortsat ene forældremyndighed hos M over 5-årig. Retten fastsætter 5 overvågede samvær med rapport til brug for vurdering af sagen fremadrettet, TFA 2021/230 VLD

Fortsat ene forældremyndighed hos M over 5-årig. Retten fastsætter 5 overvågede samvær med rapport til brug for vurdering af sagen fremadrettet, TFA 2021/230 VLD

Sagen vedrører B født i 2015.

Byrettens begrundelse:

Der er nu gået noget tid, siden B sidst har haft et stabilt samvær med F. Inden samværet blev afbrudt, foregik det i længere tid ved, at B sammen med sin mor, M, og enten F’s far eller en af M’s forældre ledsagede B og hende. M afbrød samværet, fordi det var belastet af mere og mere alvorlige konflikter mellem F og hende, og på opfordring fra hendes kommunale sagsbehandler. B overværede disse konflikter.

M har forklaret, at hun er blevet meget bange for F, ikke alene på grund af konflikterne mellem dem, mens han afsonede, men også fordi han efter sin løsladelse en enkelt gang på eget initiativ har befundet sig i nærheden af hendes og B’s hjem. Hun har forklaret, at dette til en vis grad har forplantet sig til B. Hendes forklaring om, at hendes nervøsitet/angst har haft en negativ indflydelse på B’s trivsel, har støtte i udtalelserne fra såvel børnehaven som kommunen, som Familieretshuset har indhentet som led i oplysning af sagen. Af den seneste udtalelse fra børnehaven fremgår det, at B nu igen trives bedre end i december 2019.

På baggrund heraf – og selvom familieretten er opmærksom på, at F gennem længere tid under svære betingelser har arbejdet meget seriøst med sig selv med henblik på at blive en bedre far for B – lægger familieretten til grund, at det i hvert fald på nuværende tidspunkt hverken vil være til B’s bedste, at parterne får fælles forældremyndighed over ham, eller at der fastsættes et fast samvær mellem hans far og ham. Det vil først være til bedste for B, at der fastsættes fast samvær, når F er kommet endnu længere i sin positive udvikling og har fået en endnu mere stabil livsførelse.

Som følge heraf tager familieretten M’s frifindelsespåstand til følge.

Landsrettens begrundelse:

Efter forældreansvarslovens § 14, stk. 1, kan det efter anmodning fra en forælder, der ikke har forældremyndigheden, bestemmes, at der skal være fælles forældremyndighed. Afgørelsen af, om der skal være fælles forældremyndighed, træffes ud fra, hvad der er bedst for barnet, jf. § 4, jf. § 1.

B har på nuværende tidspunkt en meget begrænset tilknytning til sin far, som han ikke har haft kontakt med gennem længere tid. Der har gennem en længere periode heller ikke mellem forældrene været etableret et samarbejde omkring B.

Landsretten er på den baggrund enig med familieretten i, at der ikke på nuværende tidspunkt er grundlag for at bestemme, at der skal være fælles forældremyndighed.

Landsretten stadfæster derfor familierettens afgørelse om forældremyndighed.

Det er udgangspunktet i forældreansvarsloven, at et barn har ret til samvær med den forælder, som barnet ikke har bopæl hos, under hensyntagen til, hvad der er bedst for barnet, jf. forældreansvarslovens § 19 og § 4, jf. § 1.

F har siden familierettens dom fortsat sin positive og stabile personlige udvikling, og han har nu gennem længere tid holdt sig væk fra kriminalitet.

Herefter og efter en samlet vurdering af de foreliggende oplysninger finder landsretten, at det vil være bedst for B at kontakten til F nu begynder at blive genetableret, i første omgang ved, at der i en periode fastsættes overvåget samvær mellem B og F.

Henset særligt til, at B ikke har haft kontakt til sin far gennem længere tid, er der ikke grundlag for at fastsætte samvær i samme omfang som påstået af F.

Landsretten bestemmer herefter, at der skal gennemføres 5 overvågede samvær mellem B og F med 3 uger mellem hvert samvær, således at Familieretshuset fastsætter tidspunkt, varighed og sted for hvert samvær. Baggrunden for, at samværet skal være overvåget, er, at B ikke har haft kontakt med sin far gennem længere tid, og at observationerne i forbindelse med samværet skal kunne danne grundlag for en rapport om forløbet af samværet til brug for vurderingen af det fremtidige samvær.

Når de overvågede samvær er blevet gennemført, og overvågeren har afgivet rapport om forløbet af de overvågede samvær, afgøres spørgsmålet om fremtidigt samvær i givet fald af Familieretshuset/familieretten, medmindre parterne selv indgår aftale om samvær.

Thi kendes for ret

Familierettens dom vedrørende forældremyndighed stadfæstes.

Familierettens dom vedrørende samvær ændres således, at B skal have 5 overvågede samvær med F med 3 uger mellem hvert samvær.

Familieretshuset fastsætter tidspunkt, varighed og sted for hvert samvær. Der udarbejdes rapport om hvert samvær.

Kommentar.

Der synes at være en tendens til, at landsretterne indædt modarbejder den ellers klare generelle holdning til disse sager, at der skal lægges låg på, så børnene ikke i en uendelighed udsættes for sager omkring dem.

Viggo Bækgaard

21. maj 2021