Fortsat bopæl hos M for P1 og P2 på 8 og 10 år, efter at bopælen midlertidigt havde været flyttet til F, Dom Retten i Helsingør den 14. juni 2022, utrykt

Fortsat bopæl hos M for P1 og P2 på 8 og 10 år, efter at bopælen midlertidigt havde været flyttet til F, Dom Retten i Helsingør den 14. juni 2022, utrykt

Problemstilling:

M har haft bopælen for børnene i henhold til byretsdom af 25. juni 2019.

Parterne har på mange måder et fornuftigt samarbejde.

Familieretshuset giver ved midlertidig afgørelse i marts 2021 F bopælen for børnene og ændrer samværsordningen fra 7/7 til 9/5.

Problemstillingen var, at der var underretninger om, at M slog børnene.

Fs økonomi som selvstændig ændrede sig på grund af corona i en sådan grad, at han på tidspunktet for hovedforhandlingen i byretten havde opsagt sin lejlighed og måske måtte ty til ophold på en campingplads i en periode.

Byrettens begrundelse:

Familieretten lægger til grund, at P1 og P2 efter parternes samlivsophævelse i december 2016/januar 2017 fik bopæl hos deres mor, og at de havde bopæl hos hende, indtil Familieretshuset den 18. marts 2021 traf afgørelse om, at P1 og P2 skulle have midlertidig bopæl hos deres far, mens sagen om bopæl blev behandlet.

Familieretten lægger endvidere til grund, at der i en periode var forhold hos M, som gav anledning til bekymring, hvorfor X Kommune traf afgørelse om at udarbejde en børnefaglig undersøgelse og efterfølgende iværksatte familiebehandling.

Det fremgår af kommunens udtalelse af 18. januar 2022, at den seneste statusudtalelse fra familiebehandlingen indeholder oplysning om, at familiebehandlerne ikke er bekymret for P1 og P2s trivsel hverken hos deres mor eller far. Det fremgår også af udtalelsen, at kommunen har afsluttet behandlingen af P1 og P2s sager. Det fremgår af sagens oplysninger, at parterne er i stand til at samarbejde om pigernes forhold, herunder ved aftaler om feriesamvær.

Der er under hovedforhandlingen fremkommet oplysninger om, at F skal fraflytte sit lejemål ved udgangen af juni 2022, og at han endnu ikke har fundet en ny bolig.

Familieretten har tillid til, at F vil være i stand til at finde en egnet bolig, når P1 og P2 bor hos ham, og at parterne – hvis nødvendigt – vil kunne samarbejde om en midlertidig løsning, hvis der bliver behov herfor.

Det er herefter familierettens samlede vurdering, at det er bedst for P1 og P2, at de bevarer deres bopæl hos M, jf. forældreansvarslovens § 4 og § 17, og at der igen etableres en 7-7 ordning, som nu med fordel kan forskydes med to dage, sådan at pigerne får alenetid med deres mor og far, jf. forældreansvarslovens § 19 og § 21.

Resultat:

Bopæl hos M og 7/7-ordning.

Kommentar:

F fik ny lejlighed nærmest på samme dag som dommen.

Det kan kun blive et gæt – men en fornemmelse, at usikkerheden om Fs bopælsforhold kom til at spille en afgørende rolle.

Men ikke så stor betydning, at det efter min vurdering ville give mening at anke dommen.

Viggo Bækgaard

24. juni 2022