Forældremyndigheden over 12 årig P overført til F, TFA 2008/398 VLD

Forældremyndigheden over 12 årig P overført til F, TFA 2008/398 VLD

P havde boet hos M siden samlivsophævelsen i 2000, hvor hun var 4 år. Der havde været regelmæssigt samvær med F.

Der var gennemført en børnesagkyndig undersøgelse, der ikke er refereret noget fra. P havde under samtale med dommerne i landsretten og den børnesagkyndige givet udtryk for, at hun ikke har gjort sig tanker om, hvor hun ønsker at bo.

Byrettens begrundelse:

Af den fremlagte udtalelse fra skolen og af akterne fra socialforvaltningen fremgår det, at sagsøgte har kontakt med både skolen og kommunen vedrørende de problemer, der er omkring D.

Retten finder endvidere ikke, at disse problemer har en sådan karakter, at der foreligger sådanne væsentligt forandrede forhold i forhold til tidspunktet for dommen af 1. februar 2000, at særlige grunde skulle tale for, at det vil være bedst for D, at forældremyndigheden over hende overføres til sagsøgeren.

Sagsøgtes frifindelsespåstand tages derfor til følge.

Landsrtettens begrundelse:

Efter begge parters forklaring har de siden samlivsophævelsen i 1999 haft meget svært ved at samarbejde om D. Moderen, M, har blandt andet forklaret, at de nok begge står meget stejlt på deres holdninger, og at det heller ikke ved myndighedernes mellemkomst har været muligt at få et samarbejde i gang. På denne baggrund og efter det, der i øvrigt er oplyst om parternes og D’s forhold finder landsretten, at parterne har så svære og uovervindelige samarbejdsvanskeligheder, at det ikke kan antages at være bedst for D, at der træffes bestemmelse om fælles forældremyndighed. Der foreligger derfor tungtvejende grunde til at bestemme, at der ikke skal være fælles forældremyndighed.

D har boet alene med sin mor siden 1999, og hun har i hele perioden været på regelmæssigt samvær hos sin far. Hos ham vil D få mulighed for at vende tilbage til E-skolen, som har været D’s skole indtil september 2007, hvor hun skiftede skole i forbindelse med flytningen til A.

D har behov for støtte i de ting, hun har svært ved, og faderen må anses for at være den af forældrene, som bedst vil kunne varetage D’s særlige behov, herunder navnlig skabe den bedste sociale ramme for D. Under disse omstændigheder og efter de øvrige oplysninger i sagen, herunder indholdet af den børnesagkyndige erklæring, må det herefter anses for bedst for D, at forældremyndigheden over hende overføres til faderen.

F’s principale påstand tages således til følge.

Landsretten ændrer derfor byrettens dom således, at forældremyndigheden over D overføres til F.

– See more at: http://www.boernogsamvaer.dk/artikler/afgorelser/foraeldremyndighed/509-foraeldremyndigheden-over-12-arig-p-overfort-til-f-tfa-2008398-vld#sthash.NnjQuUb5.dpuf