Forældremyndighed til M og overvåget samvær hveranden lørdag i 2 timer i 5 måneder, TFA 2009/333 ØLD

Forældremyndighed til M og overvåget samvær hveranden lørdag i 2 timer i 5 måneder, TFA 2009/333 ØLD

 

Byrettens begrundelse:

Retten tager sagsøgerens påstand vedrørende ophør af den fælles forældremyndighed, hvorom der er enighed, til følge, således at forældremyndigheden over parternes to fællesbørn A og B tillægges sagsøgeren alene. A og B skal herefter have bopæl hos sagsøgeren.
Efter en samlet vurdering, herunder især den børnesagkyndige undersøgelse og det oplyste om sagsøgtes sygdomsforløb, finder retten, at det vil være bedst for A og B at have fuldt overvåget samvær med sagsøgte, og at dette fastsættes som nedenfor anført, jf. forældreansvarslovens § 4 og § 19. Det skal i den forbindelse bemærkes, at under henvisning til den børnesagkyndige undersøgelse bør samværets omfang og kvalitet evalueres regelmæssigt, og at det overvågede samvær herefter alene fastsættes for et halvt år, hvorefter parterne må henvende sig til statsforvaltningen med henblik på en fornyet vurdering af samværet.

Landsrettens begrundelse:

Også efter bevisførelsen for landsretten, herunder den børnesagkyndige undersøgelse, findes det bedst for børnene, at de i en tidsbegrænset periode har overvåget samvær med deres far på de vilkår, der er fastsat i byrettens dom, jf. forældreansvarslovens § 19 sammenholdt med § 4.
Herefter stadfæstes byrettens dom med den ændring, at samværet første gang finder sted lørdag den 7. marts 2009 fra kl. 13:00 til 15:00 og i øvrigt hver anden lørdag i lige uger som fastsat af byretten, sidste gang den 13. juni 2009.