Forældremyndighed over 5-årig D med autisme til F. Ny børnesagkyndig undersøgelse i landsretten, TFA 2010/47 ØLD

Forældremyndighed over 5-årig D med autisme til F. Ny børnesagkyndig undersøgelse i landsretten, TFA 2010/47 ØLD

Byrettens begrundelse.

Selv om konfliktniveauet mellem parterne efter deres forklaringer og den børnesagkyndige undersøgelse har været og stadig er højt, har de hidtil haft fælles forældremyndighed og været enige om større beslutninger med hensyn til S. Retten mener derfor ikke, at der foreligger sådanne tungtvejende grunde, at det vil være bedst for S, at den fælles forældremyndighed over ham ophæves, jf. forældreansvarslovens § 4 og § 11. Som følge heraf træffer retten bestemmelse om, at parternes fælles forældremyndighed over S skal fortsætte.

Under hensyn til, at det i den børnesagkyndige undersøgelse er konkluderet, at S mest samlet er i kontakt med sagsøgte og har brug for den ro og stabilitet, sagsøgte kan give ham, hvorfor det vil være godt for S med en ordning, hvor han har bopæl hos og er mest hos sagsøgte, mener retten, at det vil være bedst for S fremover at have bopæl hos sagsøgte, jf. forældreansvarslovens § 4 og § 17.

Der er efter rettens opfattelse ikke grundlag for at bringe retsplejelovens § 480, stk. 2, i anvendelse. Retten har i den forbindelse blandt andet lagt vægt på, at begge parter har forklaret, at de vil følge PPR’s indstilling om skolevalg for S.

Begrundelsen for ny børnesagkyndig undersøgelse i landsretten var, at det efter byretsdommen kom frem, at D led af autisme.

Fs påstand om eneforældremyndighed var ny i landsretten. Der var derfor også diskussion om, hvorvidt den nye påstand kunne behandles.

Landsrettens begrundelse:

Efter retsplejelovens § 382, stk. 1, er der ikke grundlag for at nægte F at fremsætte den i retsmødet den 24. april 2009 nedlagte principale påstand om, at den fælles forældremyndighed skal ophæves og forældremyndigheden tillægges ham alene, selv om denne påstand ikke fremgår af ankesvarskriftet. Landsretten har lagt vægt på sagens karakter og på, at sagen blev udsat på ny børnesagkyndig erklæring, hvorfor M har haft lejlighed til at forberede sig på påstandsændringen.

S er i perioden fra den 9. februar 2009 og 8 uger frem blevet undersøgt under dagindlæggelse på Børne- og Ungdomspsykiatrisk Center – – -, der har stillet diagnosen infantil autisme og »andre belastende hændelser vedrørende familien og husstanden«. Det anføres, at der vedrørende den sidstnævnte diagnose er lagt vægt på de voldsomme og vedvarende forældrestridigheder, S har oplevet, fra han var lille, og endnu oplever i forbindelse med nærværende sag. Det anføres videre, at man er stærkt bekymret for S’ udvikling, såfremt der ikke etableres massiv støtte til S og desuden ro i forældreforholdet. I begge de børnesagkyndige undersøgelser, der er foretaget under denne retssag, er der beskrivelser af forældrenes store samarbejdsproblemer. Endvidere har begge forældre afgivet forklaring herom. På denne baggrund findes det bedst for S, at den fælles forældremyndighed ophæves, og at forældremyndigheden tillægges faderen alene, idet det efter de børnesagkyndige undersøgelser må anses for bedst for S, at han får bopæl hos ham.

Med denne begrundelse ændrer landsretten byrettens dom.