Forældremyndighed over 16-årig ikke tillagt længstlevende biologiske forælder men en afdelingsleder på institution, hvor barnet var anbragt, UFR 2010 s. 1279 VLD

Forældremyndighed over 16-årig ikke tillagt længstlevende biologiske forælder men en afdelingsleder på institution, hvor barnet var anbragt, UFR 2010 s. 1279 VLD

Byrettens begrundelse:

Det fremgår af sagen, at sagsøger, der er B’s biologiske mor, ikke har del i forældremyndigheden, idet B’s biologiske far, F, var eneindehaver af forældremyndigheden indtil sin død.

Det fremgår ligeledes af de afgivne forklaringer, at B siden han var ganske lille, har boet hos sin far – i lange perioder »på gaden« og »under jorden«, når F stak af med børnene, efter at de blev tvangsfjernede – og at kontakten mellem sagsøger og B i perioder har været afskåret, ellers nogenlunde regelmæssig hver 14. dag.

Det lægges til grund, at B, der nu er anbragt på »N«, er behandlingskrævende og har brug for megen hjælp og støtte til almindelige daglige fornødenheder, hvilket parterne er enige om bedst foregår på »N«. B er nu 16 år, og der skal inden for en kort årrække træffes en række beslutninger og foretages dispositioner i anledning af B’s fremtid, og hans muligheder for at få en så normal tilværelse som muligt. Disse overvejelser og beslutninger træffes bedst af en person, der har indsigt i og erkendelse af B’s begrænsninger og evner, og en person, der evner at tilsidesætte egne krav og behov. Hensynet til, hvad der er bedst for B på nuværende tidspunkt, taler derfor imod, at forældremyndigheden tillægges sagsøger.

Sagsøgte, der af Statsforvaltningen Nordjylland er tillagt forældremyndigheden over B, frifindes derfor.

Landsrettens begrundelse:

Efter det oplyste er B ikke længere tvangsfjernet, men frivilligt anbragt på N.

Af de grunde, som byretten i øvrigt har anført, og da det, der er fremkommet for landsretten, ikke kan føre til et andet resultat, tiltrædes det, at hensynet til, hvad der er bedst for B, taler

imod, at M tillægges forældremyndigheden. Landsretten stadfæster herefter dommen.