Forældremyndighed over 12-årig pige, men ikke over 9-årig dreng overført til far efter forskellige tilkendegivelser fra børnene, TFA 2011/131.

Forældremyndighed over 12-årig pige, men ikke over 9-årig dreng overført til far efter forskellige tilkendegivelser fra børnene, TFA 2011/131.

Byrettens begrundelse:

Det af sagsøgte fremsendte brev fra S indgår ikke i rettens overvejelser, idet retten ikke kender de nærmere omstændigheder ved brevets affattelse.
Det må på baggrund af indholdet af den børnesagkyndige undersøgelse lægges til grund, at begge børn meget gerne vil bo hos sagsøgeren, og den meget erfarne psykolog har vurderet, at det er børnenes selvstændige ønske. Det fremgår endvidere af den børnesagkyndige undersøgelse, at børnene har et realistisk forhold til det at skulle skifte skole og bopæl, og hun har vurderet, at der er tale om sunde og socialt dygtige børn, der vil kunne klare et skifte.
Retten finder på denne baggrund og ud fra indtrykket af parterne, der begge er meget kompetente forældre, at det vil være bedst for S og D, at eneforældremyndigheden overføres til F, også henset til, at den ringe aldersforskel mellem børnene taler afgørende imod at adskille dem i hverdagen.

Byrettens dom er alene anket for så vidt angår S.

Landsrettens begrundelse:

Begge forældre må anses for velegnede til at drage omsorg for børnene. Begge børn har boet hos deres moder siden samlivsophævelsen i 2003.
Landsretten finder ikke, at S’ tilkendegivelser under den børnesagkyndige undersøgelse indebærer, at det vil være bedst for S, at forældremyndigheden over ham overføres til faderen.
Uanset at forældremyndigheden over D er overført til faderen ved den i relation til hende upåankede byretsdom, finder landsretten det efter en samlet vurdering bedst for S, at forældremyndigheden over S forbliver hos moderen.

Det bemærkes, at børnene er sammen hver weekend og hver anden torsdag.

Landsretten frifinder derfor moderen for påstanden om overførsel af forældremyndigheden til faderen.