Forældrekompetenceundersøgelser i kommunen skal gennemføres af en autoriseret psykolog.

Forældrekompetenceundersøgelser i kommunen skal gennemføres af en autoriseret psykolog.

En dygtig kollega har på sin facebookside gjort opmærksom på en principafgørelse om psykologer og forældrekompetenceundersøgelser.

Budskabet er, at de skal gennemføres af en autoriseret psykolog.

Afgørelsen vedrører forældrekompetenceundersøgelser efter serviceloven og derfor ikke – i al fald direkte – undersøgelser inden for forældreansvarsloven.

Selv om det fremgår af regelsættet, har det altså været nødvendigt for Ankestyrelsen at komme med en principafgørelse.

For så vidt angår børnesagkyndige undersøgelser i det familieretlige system gælder det samme i henhold til vejledning 2019/9256 om børnesagkyndige undersøgelser pkt. 3, hvori der blandt andet står:

Børnesagkyndige undersøgelser skal derfor gennemføres af autoriserede psykologer gerne med speciale i børnepsykologi/-psykoterapi eller af børnepsykiatere.

Hvis den børnesagkyndige undersøgelse gennemføres af en psykolog, skal psykologen have en solid viden om familiedynamik og børnepsykologi i form af dokumenteret erfaring hermed, ligesom psykologen bør have kendskab til krisepsykologi og psykopatologi. Det er ønskeligt, at psykologen har en relevant specialistgodkendelse fra Dansk Psykolog Forening.”

Jeg har aldrig haft mistanke om, at man bruger andet end autoriserede psykologer i retterne.

Men jeg ikke fuldstændig sikker på, at man altid gør det i Familieretshuset. Deres såkaldt børnesagkyndige er i al fald en skøn blanding af al slags godtfolk.

I den forbindelse vil jeg henvise til, at man kan søge aktindsigt vedrørende en konkret ansat og dermed også en konkret børnesagkyndig.

Konkret kan det formuleres sådan:

” Jeg skal anmode om aktindsigt i henhold til offentlighedslovens § 21 stk. 3 vedrørende børnesagkyndig NN, som er børnesagkyndig ved Familieretshuset i X-by.

Oplysninger udbedes vedrørende pågældendes stilling, uddannelse, arbejdsopgaver og lønmæssige forhold.”

Du kan se principafgørelsen her:

Viggo Bækgaard

17. januar 2023