Forældreansvarssag kunne ikke ankes efter ankefristens udløb, TFA 2019/128 ØLK

Forældreansvarssag kunne ikke ankes efter ankefristens udløb, TFA 2019/128 ØLK

 Det følger af retsplejelovens § 454, stk. 1, at ankefristen i sager om forældremyndighed eller barnets bopæl er 4 uger. Fristen regnes fra dommens afsigelse, jf. retsplejelovens § 372, stk. 1. Efter retsplejelovens § 372, stk. 2, 5. pkt., jf. § 454, stk. 1, modsætningsvis, kan ankeinstansen dog undtagelsesvis tillade anke indtil 1 år efter dommens afsigelse.

Retten i Glostrup afsagde dom den 6. juli 2018. Ankefristen udløb således den 3. august 2018.

Advokat X’ ansøgning af 23. oktober 2018 om tilladelse til anke efter ankefristens udløb er modtaget i landsretten samme dag.

Den omstændighed, at der efter M’s oplysninger har været en misforståelse mellem hende og advokat X om, hvorvidt anke skulle iværksættes, findes allerede som følge af den væsentlige overskridelse af ankefristen ikke at kunne begrunde, at der undtagelsesvis meddeles tilladelse til anke efter ankefristens udløb.

Da de til støtte for ansøgningen i øvrigt anførte forhold – der i det væsentlige vedrører sagens materielle bedømmelse – ikke kan føre til et andet resultat, tages M’s ansøgning om tilladelse til anke efter ankefristens udløb ikke til følge.