Fogedsag gennemført, da fuldbyrdelse ikke kunne antages at medføre skade for fysisk eller sjælelig sundhed, TFA 2010/700 VLK

Fogedsag gennemført, da fuldbyrdelse ikke kunne antages at medføre skade for fysisk eller sjælelig sundhed, TFA 2010/700 VLK

Byrettens begrundelse:

Der foreligger i sagen en dom af – – – januar 2010 vedrørende forældremyndighed og bopæl for A og B. Denne dom bestemmer, at forældremyndigheden er fælles, men at børnene har bopæl hos ders mor. Ifølge dommen skal der ikke være samvær mellem F og A og B på nuværende tidspunkt.

En sådan dom kan i henhold til retsplejelovens § 478, stk. 1, nr. 1, tvangsfuldbyrdes af fogedretten.

Der foreligger i sagen ikke sådanne omstændigheder, der kan begrunde en tilsidesættelse af dommen, hvorfor nærværende dom kan gennemtvinges i fogedretten.

Derfor bestemmes:

A og B skal med deres mor hjem umiddelbart efter mødets afslutning i overensstemmelse med dommen af – – – januar 2010.

Advokat Krabbe tilkendegav at ville kære fogedrettens afgørelse. Fogedretten tillagde ikke kæren opsættende virkning, jf. retsplejelovens § 587, stk. 1, jf. § 395.

Landsrettens begrundelse:

Der er ikke grundlag for at fastslå, at fuldbyrdelse vil udsætte A’s sjælelige eller legemlige sundhed for alvorlig fare, jf. retsplejelovens § 536, stk. 6.

Med disse bemærkninger stadfæster landsretten kendelsen.