Fogedretten skulle fastsætte erstatningssamvær, TFA 2010/699-2 ØLK

Fogedretten skulle fastsætte erstatningssamvær, TFA 2010/699-2 ØLK

Byrettens begrundelse:

 

Fogedretten bemærker, at fogedretten d.d. har truffet beslutning om at udsætte sagen med henblik på, at rekvirenten tilvejebringer bevis for sit forgæves forsøg på at hente drengene samt på fogedrettens nærmere overvejelse af sagens videre forløb.

 

Imidlertid vedrører denne fogedsag alene spørgsmålet om erstatningssamvær.

 

Fogedretten kan i medfør af retsplejelovens § 536, stk. 5, alene fastsætte erstatningssamvær for et samvær, der ikke har kunnet udøves under en fuldbyrdelsessag.

 

Da anmodningen om fastsættelse af erstatningssamvær ikke vedrører et samvær, der ikke har kunnet udøves under en verserende fuldbyrdelsessag ved fogedretten, traf fogedretten beslutning om at afvise sagen.

 

Landsrettens begrundelse:

 

Fogedretten modtog den 14. maj 2010 kl. 14.55 en anmodning om bistand til gennemførelse af kærendes samvær fra 14. maj 2010 og den forestående weekend. Det fremgår af sagen, at der blev berammet retsmøde den 7. juni 2010 til behandling af kærendes anmodning. Sagen må herefter anses for at have været under behandling ved fogedretten i perioden 14. maj 2010-7. juni 2010, hvorfor de dage, der søges om erstatningssamvær for, er omfattet af retsplejelovens § 536, stk. 5. Fogedrettens kendelse ophæves derfor, og sagen hjemvises med henblik på realitetsbehandling af den fremsatte anmodning om erstatningssamvær.