Fogeden bestemte tvangsfuldbyrdelse af samvær med overnatning, TFA 2008/417 ØLK

Skrevet af Viggo Bækgaard
Lørdag, 07. januar 2012 17:12
Fogeden bestemte tvangsfuldbyrdelse af samvær med overnatning, TFA 2008/417 ØLK

 

Fogedrettens begrundelse:

 

Det fremgår af sagen, at der er truffet afgørelse om, at F skal have samvær med overnatning, og der er enighed om, at statsamtet på tidspunktet for afgørelsen var bekendt med M’s oplysninger om, at F angiveligt har krænket D.

Fogedretten finder på denne baggrund ikke, at der er fremkommet sådanne oplysninger, som godtgør, at det vil være stridende med D’s tarv at udlevere hende til samvær. Idet der imidlertid er forløbet lang tid siden sidste gang, D har haft samvær med overnatning, finder fogedretten, at der først skal fastsættes et samvær uden overnatning, og derefter et samvær med en enkelt overnatning, hvorefter der skal tages stilling til fuldbyrdelsen af samværsafgørelsen i sin helhed.

Herefter fastsættes samvær som nedenfor bestemt, og M skal udlevere D under tvang af bøde på 1.000 kr. pr. dag, hvor samværet ikke gennemføres.

Derfor bestemmes

D skal udleveres til samvær torsdag den 13. marts 2008 kl. 15.00 til 18.00, hvor hun hentes fra og bringes til M’s bopæl af F.

D skal endvidere udleveres til samvær torsdag den 20. marts 2008 kl. 12.00 til fredag den 21. marts 2008 18.00, hvor hun ligeledes hentes fra og bringes til M’s bopæl af F.

M skal udlevere D under tvang af bøde, der fastsættes til 1.000 kr. pr. dag, D ikke udleveres i overensstemmelse med ovenstående.

Landsrettens begrundelse:

 

Med bemærkning, at fogedretten inden for de rammer, der fastsættes i statsforvaltningens afgørelse om samvær, i medfør af retsplejelovens § 478, stk. 1, nr. 3, jf. § 536, stk. 1 og 4, kan træffe afgørelse om tvangsfuldbyrdelse af samvær, der indebærer overnatning, og da landsretten kan tiltræde de grunde, fogedretten har anført i kendelsen af 7. marts 2008,

Kommentar:

Jeg savner en oplysning om, hvorvidt der i statsforvaltningen har været gennemført en børnesagkyndig undersøgelse. Uhyrligt, hvis man ikke har taget krænkelsesproblemet alvorligt. Men det sker desværre ikke helt sjældent!

 

Viggo Bækgaard