Flytteproblematik. 5 årig Ps bopæl flyttet til F, TFA 2010 52/VLD

Flytteproblematik. 5 årig Ps bopæl flyttet til F, TFA 2010 52/VLD

Problematik:

Samlivsophævelse i 2007. M fik bopæl dengang. De boede i nærheden af F i Jylland. M fik kæreste og jobmulighed på Sjælland.

Efter bevisførelsen lægger retten til grund, at A er tættest knyttet til sagsøgte M. Retten har lagt vægt på forældrenes fordeling af barselsorloven og deres arbejdssituation i barnets første år, på at A siden slutningen af 2007 har haft bopæl hos sagsøgte, og på at samværet har været tilrettelagt således, at A har været hos sagsøgeren F 5 ud af 14 dage.

Under henvisning hertil samt til barnets alder må det anses for bedst for barnet, at hun fortsat skal have bopæl hos M, uanset at dette vil medføre, at hun sammen med M skal flytte til Sjælland.

Sagsøgtes påstand tages derfor til følge.

Landsrettens begrundelse:

Annette Dellgren og Dorte Thyrring udtaler:

A er født og opvokset i C og har hele tiden boet i det hus, som F nu bor i, og der er enighed om, at A er velfungerende.

Herefter og efter oplysningerne om parternes forhold i øvrigt, finder vi det bedst for A, at hun får bopæl hos F.

Vi stemmer derfor for at tage F’s påstand til følge.

Lars E. Andersen udtaler:

Som anført af byretten har A siden slutningen af 2007 haft bopæl hos M, og samværet har været tilrettelagt således, at A har været hos M 9 ud af 14 dage.

Herefter og efter bevisførelsen i øvrigt finder jeg, at det er bedst for A, at hun fortsat skal have bopæl hos M.

Jeg stemmer derfor for at stadfæste dommen.

Der træffes afgørelse efter stemmeflertallet, og landsretten tager derfor F’s påstand til følge.

Kommentar:

Endnu en afgørelse, der fremmer tendensen mod at bestemme, at forældre ikke kan flytte med barnet.

Afgørelsen er med dissens, som det ses. Det er meget sjældent, at domme i disse sager afgøres af to dommere mod en, hvilket egentlig er meget tankevækkende og faktisk også forunderlligt.

Det er en yderst bekymrende udvikling, som politikerne bør forholde sig til ved revision af loven. Det har med sikkerhed ikke været tanken med bestemmelserne, når man ser lovens opbygning.

Viggo Bækgaard