Fastsættelse af erstatningssamvær i et tilfælde, hvor samværet skulle påbegyndes dagen før sagens modtagelse i fogedretten, ØLK af 24. juli 2008, nr. B-1764-08, 13. afd. – fra Fuldmægtigens hjemmeside.

Fastsættelse af erstatningssamvær i et tilfælde, hvor samværet skulle påbegyndes dagen før sagens modtagelse i fogedretten, ØLK af 24. juli 2008, nr. B-1764-08, 13. afd. – fra Fuldmægtigens hjemmeside.

 

Begæring om udlevering af barnet til samvær blev modtaget i fogedretten den 20. juni 2008. Samværet skulle være påbegyndt den 19. juni 2008. Fogedretten imødekom ikke faderens anmodning om tilkendelse af erstatningssamvær, da det samvær som der søgtes erstatning for, var påbegyndt før sagens indbringelse for fogedretten, jf. retsplejelovens § 536, stk. 5. Overfor landsretten anførte fogedretten videre, at i relation til denne bestemmelse, så må et samvær over flere sammenhængende dage anses som en helhed, idet kompetencen mellem fogedretten og statsforvaltningen eller ville blive spredt.

 

Landsretten anførte:

 

”Bestemmelsen i retsplejelovens § 536, stk. 5, indebærer efter sin ordlyd og efter forarbejderne til bestemmelsen, at erstatningssamvær kan fastsættes for samvær, der ikke har kunnet udøves i den periode, hvor en sag om tvangsfuldbyrdelse af samvær har været under behandling ved fogedretten.

 

Det fremgår af forarbejderne til retsplejelovens § 536, stk. 5, at det blandt andet er hensigten med bestemmelsen, at give fogedretterne mulighed for at effektivisere fuldbyrdelsessagerne i tilfælde af, at en bopælsforælder uden grund forhindrer samvær. Det er endvidere ifølge forarbejderne til bestemmelsen vigtigt, at der med det samme fastsættes erstatningssamvær, hvis barnet ikke er blevet udleveret til samvær med henblik på at sikre den løbende kontakt til samværsforælderen.

 

Henset hertil, og da nogle af de dage (den 20. juni 2008 til den 23. juni 2008), som der søges erstatningssamvær for, er omfattet af retsplejelovens § 536, stk. 5, finder landsretten, at fogedretten skal fastsætte erstatningssamvær for disse dage, jf. retsplejelovens § 536, stk. 5.”