Far, der ved byretsdom havde fået forældremyndigheden over 2 børn, flyttede til Libanon med børnene. Landsretten tillagde moderen forældremyndigheden, TFA 2011/156 ØLD

Far, der ved byretsdom havde fået forældremyndigheden over 2 børn, flyttede til Libanon med børnene. Landsretten tillagde moderen forældremyndigheden, TFA 2011/156 ØLD

Byrettens begrundelse:

Retten finder, at børnenes synspunkter og perspektiv er tilstrækkeligt belyst gennem den af retten indhentede børnesagkyndige erklæring, udarbejdet den 19. april 2010 af psykolog P.

Efter de foreliggende oplysninger, herunder den børnesagkyndige erklæring, hvori konflikten mellem sagens parter er beskrevet som værende meget belastende for A og B, hvilket understøttes af det indtryk, som parternes forklaring i retten har efterladt, findes der at foreligge tungtvejende grunde, som gør det påkrævet at ophæve den fælles forældremyndighed.

Efter en samlet vurdering af det for retten oplyste, herunder den børnesagkyndige undersøgelses konklusion om B og navnlig A’s tilknytning til faderen og til hinanden, er det bedst for A og B, at forældremyndigheden over dem tillægges faderen, F, alene.

For så vidt angår C, er det bedst, at forældremyndigheden tillægges moderen, M. Retten har herved lagt vægt på C’s alder og nære tilknytning til sin moder.

Landsrettens begrundelse:

Under de foreliggende omstændigheder, hvor faderen F er flyttet til Libanon med døtrene A og B, anser landsretten det ikke for muligt at gennemføre en ny børnesagkyndig undersøgelse. Landsretten må derfor træffe sin afgørelse på grundlag af de foreliggende oplysninger.

Det tiltrædes af de grunde, der er anført af byretten, at der foreligger tungtvejende grunde for at ophæve den fælles forældremyndighed.

Der er efter parternes påstande enighed om, at forældremyndigheden over C overføres til moderen alene.

Ved vurderingen af, hvad der er bedst for børnene A og B, kan der ikke lægges afgørende vægt på børnenes tilkendegivelser i forbindelse med den børnesagkyndige undersøgelse, idet de belyser børnenes synspunkter i en situation, hvor de går i samme skole som hidtil og bor i samme lokalområde som moderen og deres lillesøster C.

Uanset om faderens frygt for moderens familie er berettiget eller uberettiget, har faderen ved at flytte til Libanon med døtrene A og B uden forudgående underretning af moderen, jf. forældreansvarslovens § 18, draget en meget vidtgående konsekvens af denne frygt og reelt frataget de to døtre muligheden for at se deres mor og deres lillesøster C.

Det må endvidere indgå i landsrettens vurdering, at faderen ved sin uvarslede flytning til Libanon har afskåret bevisførelse om, hvad der er bedst for A og B i forhold til sådanne væsentligt ændrede livsvilkår, herunder deres egne synspunkter herom, jf. forældreansvarslovens §§ 4, 5 og 34.

Under disse omstændigheder og på det foreliggende oplysningsgrundlag finder landsretten ikke, at det kan lægges til grund, at det er bedst for A og B, at forældremyndigheden over dem overføres til faderen alene, og forældremyndigheden over A og B bør derfor indtil videre overføres til moderen alene.