Familierettens afgørelse om suspension af samvær under sagen, kunne ikke påkæres uden Procesbevillingsnævnets tilladelse. TFA 2020/259 ØLK

Familierettens afgørelse om suspension af samvær under sagen, kunne ikke påkæres uden Procesbevillingsnævnets tilladelse. TFA 2020/259 ØLK

Landsrettens begrundelse:

Efter retsplejelovens § 389 a kan kendelser og andre beslutninger, der afsiges af byretten under hovedforhandlingen eller dennes forberedelse, ikke kæres uden Procesbevillingsnævnets tilladelse.

Den påkærede afgørelse om at suspendere samvær, indtil Familieretten har truffet afgørelse i sagen, er truffet under sagens forberedelse.

Landsretten finder, at der hverken i ordlyden af retsplejelovens § 389 a eller forarbejderne hertil er holdepunkter for, at en afgørelse om midlertidig suspension af samvær skulle være undtaget fra den begrænsning i kæreadgangen, der gælder i forhold til afgørelser, der træffes under sagens forberedelse, jf. således UfR 2019.1308 H om en afgørelse om midlertidig forældremyndighed.

Herefter kan afgørelsen kun kæres med tilladelse fra Procesbevillingsnævnet, jf. retsplejelovens § 389 a. Daen sådan tilladelse ikke foreligger, afviser landsretten kæremålet.