Familieretshusets suspension af samvær for M2 med P på 12 år stadfæstet. Det samme om suspension af “anden kontakt”, Familieretten i Helsingør 7. februar 2020 og dom af 2. april 2020, utrykt.

Familieretshusets suspension af samvær for M2 med P på 12 år stadfæstet. Det samme om suspension af “anden kontakt”, Familieretten i Helsingør 7. februar 2020 og dom af 2. april 2020, utrykt.

Sagens baggrund og parternes påstande.

Familieretshuset har den 8. november 2019 truffet afgørelse om, midlertidig ophævelse af samvær med P født den * 2007. M2 har klaget over afgørelsen den 4. december 2019. Familieretshuset har den 10. december 2019 meddelt, at de har gennemgået sagen på ny og ikke fundet grundlag for at genoptage den. Sagen er derfor den 10. december 2019 indbragt for familieretten. M2 har fremsat påstand om, at Familieretshusets afgørelse om ophævelse af samværet ændres, så der fortsat er samvær.

om suspension af samvær – dom af 7. februar 2020:

Familieretshusets begrunelse:

Vi har lagt vægt på de oplysninger, der fremgår af * Skoles udtalelse af *. Det er skolens vurdering, at P generelt har det virkeligt dårligt og er meget stresset, og at det er nedbrydende for hende at stå midt i forældrenes konflikt. Ifølge skolen har situationen endvidere forværret sig for P, fordi hun på det sidste har skullet udtale sig til så mange instanser om samværet. Ifølge skolen giver P udtryk for, at hun er bange for at skulle være hos M2 og er nervøs og grædende flere dage, før hun skal derhen. P fortæller endvidere, at hun ofte, når hun er på samvær, savner M1, men ikke må ringe til hende for M2.

Ifølge skolen har P også udtrykt angst for M2s reaktioner i forbindelse med, at hun skal læse rapporten med Ps udtalelser. Vi har herudover lagt vægt på de udtalelser, som P er fremkommet med i forbindelse med X Kommunes børnefaglige undersøgelse af *. Under børnesamtale den *, har P bl.a. udtalt, at hun efter sommerferien hele tiden har haft ondt i maven, når hun er hos M2, at M2 opfører sig uforudsigeligt, at hun kan være sur og ked af det, og at det gør P utryg, når M2 klemmer hendes arm og græder. P har videre fortalt, at hun ikke kan være sig selv og ikke kan være ærlig over for M2, at hun er bange for M2 og at hun ikke synes om, at M2 taler grimt om M1. 3

Vi har endvidere lagt vægt på de oplysninger M1 telefonisk er fremkommet med over for Familieretshuset den *. Ifølge M1 ønskerP nu ikke længere at komme på samvær hos M2. P har bl.a. truet med at stikke af hjemmefra, hvis hun skal på samvær. Herudover har P ifølge selvmordstanker, og P har derfor besluttet, at hun ikke vil udlevere P til samvær. Endelig har vi lagt vægt på de oplysninger, som X Kommune telefonisk er fremkommet med den *. Ifølge kommunen er P i mistrivsel og har akut brug for ro og afklaring i forhold til samværet. Ifølge både skolen og kommunen lider P voldsomt under forældrenes konflikt. I skolen har konflikten indvirkning på Ps faglige og sociale udvikling, og gennem længere tid har der fra skolens side været øget fokus på P og hendes trivsel. Ifølge kommunen kan Ps OCD-lignende adfærd og tvangstanker knyttes direkte til forældrenes konfliktniveau, og en nedtrapning af forældrekonflikten er nødvendig, hvis P skal få det bedre. På grund af skolen og kommunens oplysninger om, at P aktuelt er i en alvorlig mistrivsel på grund af forældrenes konfliktniveau, og idet P giver udtryk for, at hun er bange for M2, vurderer vi derfor, at det vil være bedst for P, at samværet midlertidigt ophæves.

Familierettens begrundelse:

Retten er enig i Familieretshusets afgørelse. Efter de foreliggende oplysninger lægger retten til grund, at Ps skole har udtrykt bekymring for P, og at P selv i flere sammenhænge har givet udtryk for, at hun er bange for at være hos M2.

Myndighederne skal ved vurderingen af sager efter forældreansvarsloven altid tillægge hensynet til barnets bedste og barnets ret til trivsel og beskyttelse afgørende vægt. Inden der træffes endelig afgørelse i sagen om det fremtidige samvær, vil der ske yderligere oplysning af sagen med henblik på endeligt at afklare, hvad der er bedst for P. På denne baggrund, og da det, der er fremkommet for familieretten ikke kan føre til andet resultat, stadfæster familieretten afgørelsen.

om “anden kontakt” – dom af 2. april 2020

Familieretshusets begrundelse:

Vi henviser i det hele til vores begrundelse i afgørelsen om suspension af samværet af 8. november 2019.

Af de samme grunde som anført i nævnte afgørelse, finder vi, at det vil være bedst for P, at hun ej heller skal have en anden form for kontakt til M2, således at hun – i hvert fald mens sagen behandles og hendes perspektiv belyses – friholdes mest muligt for forældrenes massive konflikt og får ro.

Familierettens begrundelse:

Familieretshuset behandler fortsat forældreansvarssagen om forældremyndighed og samvær. Familieretshuset har tidligere vurderet, at samværet midlertidigt skulle  suspenderes og senest, at der heller ikke midlertidigt skal fastsættes anden form for kontakt mellem M2 og P, mens forældreansvarssagen behandles.

Retten finder ikke grundlag for at kritisere Familieretshusets vurdering af, at det er bedst for P, at der ikke fra myndighedernes side fastsættes anden form for kontakt, før sagen afgøres.

På denne baggrund, og da det, der er fremkommet for familieretten, ikke kan føre til andet resultat, stadfæster familieretten afgørelsen.

Kommentar:

Afgørelser truffet af Familieretshuset, der indbringes for familieretten, behandles som udgangspunkt efter den forenklede familiesagsproces.

Det indebærer, at der ikke (nødvendigvis) holdes et fysisk retsmøde. Endvidere kan Familierettens afgørelser kun indbringes for landsretten med tilladelse fra Procesbevillingsnævnet.

Det kan konstateres, at sagsbehandlingen med denne procesform er ganske betydeligt hurtigere end i ”gamle dage”, hvor man klagede til Ankestyrelsen. Her var sagsbehandlingstiden mange måneder. 

Viggo Bækgaard