Familieretshuset havde grundet usikkerhed om Ms bopælsforhold truffet midlertidig afgørelse om bopæl hos F. Landsretten placerede bopælen hos F for 6-årig D, skønt tidligere bopæl hos M. 7/7 samværsordning, TFA 2022/403 VLD

Familieretshuset havde grundet usikkerhed om Ms bopælsforhold truffet midlertidig afgørelse om bopæl hos F. Landsretten placerede bopælen hos F for 6-årig  D, skønt tidligere bopæl hos M. 7/7 samværsordning, TFA 2022/403 VLD

Byrettens begrundelse: (Randers)

Familierettens afgørelse om et barns bopæl skal træffes ud fra, hvad der er bedst for barnet. Familieretten skalhave fokus på, at afgørelser skal medvirke til at sikre barnets trivsel og beskytte barnet mod vold eller andenbehandling, der udsætter barnet for skade eller fare, jf.

forældreansvarslovens § 4, jf. § 17.

Begge forældre er velegnede som bopælsforældre for B, der opleves glad for og tryg ved begge forældre.

B har under børnesamtalen og på baggrund af de indhentede oplysninger fra institution og skole givet indtryk af at være en dreng med alderssvarende intellektuelle ressourcer, som på alderssvarende måde kan indgå på sociale normer. B har givet indtryk af at være en imødekommende og samarbejdsvillig dreng med tryghed i dannelse og vedligeholdelse af sociale relationer.

Retten lægger efter de afgivne forklaringer til grund, at mor fra B’s fødsel og frem har boet i en lejlighed i T-by, og at hun siden 2021 har boet i en lejet bolig i W-by, hvor hun i efteråret 2022 flytter til et bofællesskab. Retten lægger videre til grund, at far i perioden har boet i en lejlighed i T-by og siden 2021 i hus i S-by. Fra sin fødsel og frem til august 2019 har B haft bopæl hos mor og en samværsordning med far, der hen over tid er udvidet til en ordning med ni dage hos mor og fem dage hos far. Fra august 2019, hvor B fortsat havde bopæl hos mor, iværksatte forældrene en 7/7-ordning, som fortsat fungerer. Retten lægger på baggrund heraf og efterindtrykket af B under børnesamtalen til grund, at B har den primære fortrolighed med mor, der hidtil har været den primære omsorgsperson for B. Uanset at Familieretshuset den 5. juli 2021 traf afgørelse om, at B’s midlertidige bopæl blev placeret hos far, at B i august 2021 begyndte sin skolegang i S-by Skole, og at B hos far har en halvbror, som han er knyttet til, er det herefter bedst for B, at han har bopæl hos mor.

Retten tager herefter mors påstand om bopæl til følge, jf. forældreansvarslovens § 4 , jf. § 17.

Parterne er enige om, at det på nuværende tidspunkt er bedst for B med en 7/7-ordning, som han underbørnesamtalen har givet indtryk af, at han for tiden fungerer godt med.

Retten tager herefter mors påstand om samvær til følge, jf. forældreansvarslovens § 19 og § 21.

Thi kendes for ret

M frifindes, hvorefter B, født den … 2015, har bopæl hos hende.

B har samvær med F således: (udelades her).

Landsrettens begrundelse:

Efter forklaringerne og oplysningerne i sagen lægger landsretten til grund, at B er en dreng i god trivsel. Siden august 2019 har forældrene praktiseret en 7/7-ordning, således at B har opholdt sig lige meget hos begge forældre. Parterne er med henvisning til deres samværspåstande for landsretten enige om, at 7/7-ordningenskal fortsætte.

B har haft bopæl hos M frem til den 5. juli 2021, hvor Familieretshuset – med henvisning til navnlig usikkerhed om hendes fremtidige bopælsforhold – traf midlertidig afgørelse om, at han skulle have bopæl hos F, der bor i eget hus i S-by med sin samlever og deres to fælles børn, som er halvsøskende til B.

Efter den midlertidige bopælsafgørelse begyndte B i august 2021 i børnehaveklasse på S-by Skole, og han har gået på skolen siden. Børnesamtalen og skolens udtalelse om B tegner et positivt billede af hans trivsel i skolen, og det oplyses bl.a. i skoleudtalelsen, at han har skabt nogle gode relationer til sine klassekammerater.

Efter en samlet vurdering finder landsretten, at det vil være bedst for B, at han fortsat skal have bopæl hos F, og landsretten ændrer derfor familierettens bopælsafgørelse i overensstemmelse hermed.

Forældrene er enige om samværet, som derfor fastsættes som nedenfor bestemt.

Resultat:

Familierettens dom ændres, således at B skal have bopæl hos F og have samvær med M som følger:

Hverdags- og weekendsamvær som løbende samvær:

Mandag eftermiddag i lige uger til mandag morgen i ulige uger.

Ferier og helligdage:

7/7-samværsordningen fortsætter i alle skoleferier og helligdage med undtagelse af sommerferien og jul ognytår, hvor nedenstående er gældende:

Feriesamvær i sommerferien

Hvert år henholdsvis 7 sammenhængende dage samt 14 sammenhængende dage i skolernes sommerferie frafredag kl. 15.00 til fredag kl. 15.00, henholdsvis 7 dage senere og 14 dage senere. Ferieugerne skal placeressåledes, at begge forældre har mulighed herfor.

Sommerferiens placering

I lige år har M fortrinsret til at vælge sommerferiesamværets nærmere placering, hvilket skal meddeles Fskriftligt senest den 1. april samme år. Gives meddelelse ikke inden for den anførte frist, så overgår retten til atvælge til F som da skal meddele sit valg af sommerferiesamværets placering inden den 15. april samme år.

I ulige år har F fortrinsret til at vælge sommerferiesamværets nærmere placering, hvilket skal meddeles Mskriftligt senest den 1. april samme år. Gives meddelelse ikke inden for den anførte frist, så overgår retten til atvælge til M, som da skal meddele sit valg af sommerferiesamværets placering inden den 15. april samme år.

Overholdes fortrinsretten ikke, således at den overgår til den anden forælder, ændrer dette ikke på rækkefølgen af, hvilken forælder der vælger først ved efterfølgende ferieperioder. Således kan en forælder da være førstevælger flere år i træk.

Feriesamvær i forbindelse med jul og nytår

I ulige år fra den 23. december kl. 17.00 til den 28. december kl. 10.00.

I lige år fra den 28. december kl. 10.00 til den 1. januar kl. 17.00.

Bortfald

Det løbende samvær bortfalder helt eller delvist i følgende perioder:

6 uger i skolernes sommerferie fra fredag kl. 15.00 til fredag kl. 15.00, 6 uger senere og

fra den 23. december kl. 17.00 til den 1. januar kl. 17.00.

Automatisk erstatningssamvær

Ved aflysning af løbende samvær, hvor aflysningen ikke er begrundet i M’s forhold, har M ret til automatiskerstatningssamvær på samme dag og i samme tidsramme i den efterfølgende uge set i forhold til det aflyste samvær. M skal hurtigst muligt – efter at have modtaget oplysning om, at samværet er aflyst – meddele F, at denne ønsker at benytte sig af retten til erstatningssamvær. Ellers bortfalder retten hertil.

Overdragelse

Hvor intet andet er anført, sker afhentning og aflevering i B’s skole/SFO. Aflevering om morgenen sker inden kl.8.00, mens afhentning om eftermiddagen sker mellem kl. 13.00 og kl. 17.00, dog tidligst ved skoletids ophør.

I følgende situationer ændres afhentnings- og afleveringssted til den afgivende forælders bopæl, hvoroverdragelse ved samværets start sker kl. 8.00, og overdragelse ved samværets afslutning sker kl. 8.00,medmindre et andet overdragelsestidspunkt specifikt er anført:

skole/SFO er lukket,

overdragelsesdagen falder i barnets skoles ferieperiode, eller

hvor barnet er sygt.

Ingen af parterne betaler sagsomkostninger for landsretten til den anden part eller til statskassen.

Kommentar:

Det er en åbenlys ”flytte-problematik”, som jeg har omtalt indgående i artiklen ”Er skilsmissebørn stavnsbundne”.

Afgørelsen er rigtig svær at vurdere, fordi der intet fremgår om parternes faktiske bopælsbyer og afstanden mellem dem. Det står heller ikke lysende klart, i hvilket omfang M tidligere har været flyttet, men det er i al fald problematiseret af F.

Flytningen har ikke været længere, end at 7/7-ordning kan opretholdes trods Ms flytning.

Afgørelsen viser med tydelighed, at man skal være meget opmærksom på eventuelle konsekvenser af flytning.

For mig er det en afgørelse, som det er rigtig vanskeligt at udlede en præjudikatsværdi af.

Viggo Bækgaard

30. december 2022