Fælles forældremyndighed over to piger på 4 og 7 år ophævet. Forældremyndigheden tillagdes M, TFA 2019/59 VLD

Fælles forældremyndighed over to piger på 4 og 7 år ophævet. Forældremyndigheden tillagdes M, TFA 2019/59 VLD

Byrettens begrundelse

Retten finder, at parterne begge er i stand til at varetage omsorgen for børnene.

Retten lægger til grund efter parternes forklaringer og de fremlagte bilag, at parterne ikke samarbejder. De har måttet ændre tidspunkterne for samvær, så børnene kunne hentes og afleveres i skole og institution for at undgå konfrontationer i forbindelse med, at de mødtes. De har skændtes i telefonen, også i børnenes påhør. F har i en længere periode skrevet adskillige beskeder til M med et nedværdigende ordvalg, der ikke er egnet til at etablere eller styrke nogen form for kontakt eller samarbejde. Parterne har ikke været gode til at kommunikere om børnenes planer og prioriteter for at gøre deres børns liv som skilsmissebørn nemmere. De mistænker hinanden for flere gange at have bortskaffet børnenes pas for at genere hinanden.

Det er på den baggrund tilstrækkeligt godtgjort, at forældrene ikke kan samarbejde om børnenes forhold til bedste for børnene. Retten ophæver derfor den fælles forældremyndighed over A og B, jf. forældreansvarslovens § 11.

Børnene har siden samlivsophævelsen boet og i overvejende grad opholdt sig hos M, hvor de efter sagens oplysninger trives. De må anses for at være mest knyttet til hende som deres primære omsorgsperson. Det må derfor anses for at være bedst for børnene, at forældremyndigheden tillægges M, jf. forældreansvarslovens § 4 og § 11

Landsrettens begrundelse

Efter forældreansvarslovens § 11 kan den fælles forældremyndighed kun ophæves, hvis der er holdepunkter for at antage, at forældrene ikke kan samarbejde om barnets forhold til barnets bedste. Det centrale er i den forbindelse, om forældrene er i stand til at håndtere deres eventuelle uenigheder på en sådan måde, at det ikke går ud over barnet. En afgørelse om fortsat fælles forældremyndighed forudsætter derfor, at forældrene realistisk set er i stand til at have et egentligt samarbejde og sætte barnets bedste før deres egen konflikt. Efter bevisførelsen for landsretten må det antages, at forældrene ikke er i stand til det.

Herefter, og af de grunde byretten har anført, tiltrædes det, at den fælles forældremyndighed ophæves.

Landsretten stadfæster derfor byrettens dom.