Fælles forældremyndighed over tvillinger på 3 år og bestemmelse om overvåget samvær i en periode, TFA 2020/260 ØLD

Fælles forældremyndighed over tvillinger på 3 år og bestemmelse om overvåget samvær i en periode, TFA 2020/260 ØLD

Byrettens begrundelse:

Det må efter de foreliggende oplysninger lægges til grund, at parterne har haft et turbulent samliv præget af et højt konfliktniveau, der forsatte frem til primo 2019. Begge parter har efter det oplyste under samlivet haft misbrug af alkohol og euforiserende stoffer. Begge parter er efter det oplyste nu ophørt med dette misbrug.

Det er ubestridt, at F ved dom af 22. november 2018 er dømt for vold og trusler mod M, og at han den 18. februar 2019 fik tilhold imod hende. Retten lægger ligeledes på baggrund af politiets brev af 19. november 2019 til grund, at politiet har rejst sigtelse mod F for overtrædelse af dette tilhold.

På den baggrund finder retten, at der er påvist konkrete holdepunkter for at antage, at forældrene ikke vil kunne samarbejde om B1 og B2 til B1’s og B2’s bedste, og at det er bedst for B1 og B2, at den fælles forældremyndighed ophæves, jf. forældreansvarslovens § 11, 2. pkt., jf. § 4. Efter en samlet vurdering finder retten det herefter bedst for B1 og B2, at forældremyndigheden tillægges M alene.

For så vidt angår påstanden om fastsættelse af samvær finder retten efter en samlet vurdering af oplysningerne i sagen, herunder parternes forklaringer, at det er til børnenes bedste, at der fastsættes samvær mellem dem og F.

Retten lægger i den forbindelse navnlig vægt på, at der under sagen ikke er fremkommet oplysninger, der medfører, at der er grundlag for at fratage B1 og B2 adgangen til den ene af deres forældre, særligt også henset til, at familien som helhed på baggrund af oplysningerne i sagen og parternes forklaringer for retten, fremstår med væsentlige udfordringer. Retten finder, at samværet bør være overvåget, og at det tilrettelægges på en sådan måde, at parterne ikke kommer i kontakt med hinanden.

Efter en samlet vurdering af børnenes forhold, finder retten, at B1 og B2 skal have samvær med F, jf. forældreansvarslovens § 19 og § 21. Samværet fastsættes som overvåget samvær af halvanden times varighed hver 14. dag. Samværet fastsættes for seks måneder. Herefter vil F skulle ansøge om fastsættelse af samvær på ny.

Parterne modtager retsbog med fastsættelse af de præcise datoer, herunder tidspunkt og mødested for samværet, når retten har modtaget disse fra Familieretshuset.

Konklusion byretten.

Den fælles forældremyndighed ophæves, og M skal have forældremyndigheden alene over B1 og B2, født den … 2017.

Overvåget samvær af halvanden times varighed hver 14. dag. Samværet fastsættes for seks måneder.

Landsrettens begrundelse:

Sagen for landsretten vedrører alene spørgsmålet om samvær mellem F … og børnene B1 og B2.

F har forklaret, at han er indforstået med overvåget samvær med børnene, og at han i den forbindelse er indforstået med, at overvågeren kan afbryde samværet, hvis det vurderes, at det ikke er til børnenes bedste, at samværet gennemføres i sin fulde længde. Det fremgår, at han ikke har set børnene, der nu er ca. 3 år, i over et år.

Familieretten har bestemt, at samværet skal tilrettelægges på en sådan måde, at parterne ikke kommer i kontakt med hinanden.

På den baggrund og af de grunde, der er anført af familieretten, og idet forældrenes høje konfliktniveau og baggrunden herfor ikke kan føre til et andet resultat, stadfæster landsretten familierettens dom i det omfang, den er påanket.

kommentar.

Dommens resultat fører grundlæggende til, at sagen kommer til at trække gevaldigt ud, fordi den skal starte forfra, når det overvågede samvær er overstået.

Viggo Bækgaard