Fælles forældremyndighed over D på 1 3/4 år, da bedst for ham. Det ændrer ikke herpå, at F og M bor langt fra hinanden, TFA 2009/417 VLD FF

Fælles forældremyndighed over D på 1 3/4 år, da bedst for ham. Det ændrer ikke herpå, at F og M bor langt fra hinanden, TFA 2009/417 VLD FF

Byrettens begrundelse:

Parterne blev kærester i 2006, og de boede sammen enten i B eller i Danmark, indtil forholdet endte omkring nytåret 2006/2007. Parterne havde fortsat løbende kontakt til hinanden frem til efteråret 2007. Sagsøgeren kom til Danmark i en periode før fødslen. Sagsøgeren hjalp sagsøgte i en periode på 14 dage kort efter fødslen, og igen i ca. en måned i september 2007. Sagsøgeren besøgte endvidere sagsøgte og A i en uge i oktober 2007. I disse perioder boede sagsøgeren sammen med sagsøgte. Sagsøgeren har derudover haft samvær med A i nogle timer hver måned fra juni til september 2008. Seneste samvær var i en weekend i september 2008, hvor sagsøgeren boede hos sagsøgte. Retten lægger efter sagsøgerens forklaring til grund, at sagsøgeren fra fødslen ønskede, at parterne havde fælles forældremyndighed over A, men at sagsøgte ikke ønskede dette. Under henvisning hertil og til det anførte om parternes samliv og sagsøgerens kontakt til A og sagsøgte, og efter rettens indtryk af parterne, finder retten, at parterne kan etablere et godt samarbejde omkring A. Det er derfor bedst for A, at hans forældre i fællesskab har ansvaret over ham. Det forhold, at parterne rent geografisk bor langt fra hinanden, ændrer ikke herved. Herefter, og da der ikke i øvrigt er tungtvejende grunde, der taler imod fælles forældremyndighed, tages sagsøgerens påstand til følge, jf. forældreansvarslovens § 14, stk. 1.

Landsrettens begrundelse:

Af de grunde, som byretten har anført, tiltrædes det også efter bevisførelsen for landsretten, at det er bedst for A, at parterne har fælles forældremyndighed over ham, jf. forældreansvarslovens § 14, stk. 1, jf. § 4.