Fælles forældremyndighed over 9 årig P trods Fs kraftige modstand mod M og Ps periodevise længere ophold i udlandet og Fs uheldige henvendelser til Ms mands arbejdsgivere, OLD 16. oktober 2009, utrykt

Fælles forældremyndighed over 9 årig P trods Fs kraftige modstand mod M og Ps periodevise længere ophold i udlandet og Fs uheldige henvendelser til Ms mands arbejdsgivere, OLD 16. oktober 2009, utrykt

 

Forældrene havde været fra hinanden i ca. 7 år. Oprindelig fælles forældremyndighed var ved dom under tidligere lov tilfaldet M. M og dennes nye familie havde været udstationeret et par år i udlandet, idet Ms mand var ved diplomatiet. P havde utvilsomt haft det dejligt under udstationeringen og havde under en samtale med dommeren i byretten utvetydigt givet udtryk for ønsket om at kunne flytte med i næste – formentlig uundgåelige – udstationering.

 

Sagen drejede sig således reelt om forældremyndigheden med henblik på sikring af, at en sådan udstationering vil kunne gennemføres uden vanskeligheder. F havde under hele sagen indtil sidste processkrift fastholdt, at ønsket om fælles forældremyndighed netop var for at forhindre en sådan adskillelse mellem F og P. I et processkrift udtrykte Fs advokat, at han ville se positivt på en sådan udstationering, hvis det er det, som P vil til den tid.

 

Byrettens begrundelse:

 

Det fremgår af parternes forklaringer, at også F, der indtil efteråret 2003 havde del i forældremyndigheden, har en tydelig og vedvarende interesse for P samt at F – selv under periodevis vanskelige omstændigheder grundet Ps bopæl i Y (en hovedstad i Europa) – har formået at opretholde et løbende samvær med P, der har betydet, at P har tilknytning til ham og hans nye familie. Disse oplysninger er bekræftet af P, der under samtalen med dommer og psykolog fremtrådte som meget moden og velformuleret og med en klar og utvetydig mening om sin egen situation.

 

F ville utvilsomt – ligesom M – være velegnet til at udøve forældremyndigheden alene. Imod dennes påstand om etablering af fælles forældremyndighed taler kun, at der har været og er fortsat er betydelige uoverensstemmelser mellem parterne – væsentligst med udspring i sagsøgers vanskeligheder med at gennemføre samværet under Ps ophold i Y fra oktober 2005 til sommeren 2008, samt Ms bekymring om, at F som medindehaver af forældremyndigheden – vil modsætte sig en eventuel fremtidig flytning til udlandet grundet Ms nye ægtefælles udstationering til en dansk repræsentation i udlandet som led i dennes ansættelse i udenrigstjenesten.

 

F har i processkrift af 28. maj 2009 afgivet proceserklæring om at ville acceptere Ps ønske om at flytte til udlandet sammen med M i tilfælde af en ny udstationering. Han har fastholdt dette standpunkt under sin forklaring i retten og må i praksis anses bundet heraf. Når endvidere henses til, at en eventuel afgørelse om midlertidig forældremyndighed – i tilfælde af, at der alligevel skulle opstå uenighed – vil kunne træffes hurtigt og administrativt i medfør af forældreansvarslovens § 26, ses der ikke  – alene som følge af denne teoretiske uenighed – noget grundlag for at antage, at etablering af fælles forældremyndighed ikke skulle være bedst for P, jf. forældreansvarslovens § 4.

 

Landsrettens begrundelse:

Efter bevisførelsen findes der, uanset den konflikt, der var mellem parterne under Ms ophold i Y, herunder i forbindelse med Fs uhensigtsmæssige henvendelser til udenrigsministeriet og Den Danske Ambassade i Y, nu efter en samlet vurdering ikke at foreligge omstændigheder, der med den fornødne vægt taler imod etablering af fælles forældremyndighed, hvorfor det findes bedst for P, at der er fælles forældremyndighed, jf. forældreansvarslovens § 14, jf. § 4..