Fælles forældremyndighed over 5-årig ophævet. M fik forældremyndigheden. Tidsbegrænset og overvåget samvær, TFA 2010/13 VLD

Fælles forældremyndighed over 5-årig ophævet. M fik forældremyndigheden. Tidsbegrænset og overvåget samvær, TFA 2010/13 VLD

I sagen var der fra Ms side beskyldninger/mistanke om, at F havde foretaget sexuelle krænkelser af  barnet.

Byrettens begrundelse:

Sagsøgeren har boet sammen med A, siden hun og sagsøgte flyttede fra hinanden i efteråret 2004. Det må på baggrund af psykolog P’s rapport lægges til grund, at sagsøgeren og A har en tæt følelsesmæssig og gensidig relation. På den baggrund finder retten, at sagsøgeren er egnet til at have forældremyndigheden over A. Sagsøgeren har ved at nægte psykolog P adgang til at foretage en tilbundsgående undersøgelse over relationen mellem A og sagsøgte hindret retten i at få et dybereliggende grundlag for at vurdere sagsøgtes forældremyndighedsevne. Under hensyn til, at sagsøgeren har forældremyndighedsevne, og at parterne har en dybtliggende konflikt, som har udspring i, at sagsøgeren er af den opfattelse, at sagsøgte har begået seksuelle overgreb mod A, finder retten, at der er tungtvejende grunde til at ophæve den fælles forældremyndighed. Retten finder samtidig, at det vil være bedst for A, at sagsøgeren får forældremyndigheden over hende alene, jf. forældreansvarslovens § 11.
Psykolog P har på baggrund af sine omend sparsomme iagttagelser anført, at han fik indtryk af, at der var et særdeles tillidsfuldt forhold mellem A og sagsøgte. Det fremgik for ham, at de havde en fælles historie og et nært indbyrdes forhold, og at de følelsesmæssigt virkede fortrolige med hinanden. Retten finder, at A’s forbindelse med sagsøgte skal søges bevaret ved, at hun skal have samvær med sagsøgte, jf. forældreansvarslovens § 38, stk. 2, jf. § 21, jf. § 19.

Sagsøgeren har i forløbet anmeldt sagsøgte for at have begået seksuelle overgreb mod A. Sagen er blevet vurderet af politiet og Statsadvokaten, som samstemmende har konkluderet, at der ikke har været tilstrækkeligt grundlag til at føre en straffesag mod sagsøgte. Uanset dette forhold må det lægges til grund, at sagsøgeren nærer dyb mistillid til sagsøgte, og at hun er overbevist om, at han har krænket A seksuelt.

Under hensyn til, at sagsøgte og A ikke har haft samvær med hinanden igennem en meget lang periode, at A kun er 4 år gammel, og at det i parternes fremtidige samarbejde omkring A vil være af væsentlig betydning, at sagsøgeren opnår tillid til sagsøgte, og den samværsordning som etableres, finder retten, at samværet mellem sagsøgte og A skal være overvåget.

Retten kan på det foreliggende ikke vurdere i hvor lang en periode, der skal være overvåget samvær. Retten fastsætter derfor overvåget samvær mellem sagsøgte og A som nærmere bestemt nedenfor frem til den 20. december 2009. Ved udløbet af perioden må parterne enten indgå en aftale om det videre samvær eller rette henvendelse til statsforvaltningen med henblik på at få fastsat en ny samværsresolution.

Landsrettens begrundelse:

Der er en sådan dybtliggende konflikt mellem parterne, at den fælles forældremyndighed over A skal ophæves. Efter de nedlagte påstande er der herefter enighed om, at M skal have forældremyndigheden over A.
Efter forældreansvarslovens § 19 søges barnets forbindelse med begge forældre bevaret ved, at barnet har ret til samvær med den forælder, det ikke har bopæl hos. Efter de foreliggende oplysninger, herunder den børnesagkyndige erklæring, der er indhentet for landsretten, tiltrædes det, at det er bedst for A, at hun får samvær med F.
Af de grunde, som byretten har anført, tiltrædes det endvidere, at samværet skal være overvåget. Landsretten finder, at samværet skal have karakter af beskyttet samvær på – – – Center, København. Samværet skal i den første periode foregå hver 4. uge og herefter hver 2. uge indtil den 26. juni 2010 som nedenfor bestemt. Såfremt parterne herefter ikke kan indgå aftale om det fortsatte samvær, kan spørgsmålet rejses for statsforvaltningen.

Samværene skal med de anførte ændringer i øvrigt foregå på de klokkeslet og på den måde, der er angivet i byrettens dom.

M er flyttet og skal afholde halvdelen af F’s udgifter til transport i forbindelse med samvær, jf. lov om forældreansvar § 38, stk. 2, jf. § 21, stk. 3, og bekendtgørelse nr. 1071 af 6. september 2007 § 14, stk. 2, nr. 2.

Landsretten stadfæster herefter byrettens dom med de anførte ændringer.