Fælles forældremyndighed over 4-årig. Bopæl hos M og et ugentligt overvåget samvær på 4 timer til F, TFA 2009/51 VLD

Fælles forældremyndighed over 4-årig. Bopæl hos M og et ugentligt overvåget samvær på 4 timer til F, TFA 2009/51 VLD

Byrettens begrundelse:

 

Udgangspunktet i forældreansvarsloven er, at forældre har fælles forældremyndighed, og at denne kun ophæves, hvis tungtvejende grunde af hensyn til barnet taler for det. Det må på baggrund af udtalelse fra psykolog P lægges til grund, at der har været og er problemer med A’s trivsel, uden at det nærmere er klarlagt, hvad grunden hertil er.

 

Der er således ikke grundlag for at fastslå, at hensynet til A taler for, at den fælles forældremyndighed skal ophæves, og sagsøgerens påstand herom tages ikke til følge.

A har altid har boet hos sin mor, og der er ikke grundlag for at fastslå, at det er bedst for A, at bopælen ændres. Sagsøgtes påstand herom tages derfor ikke til følge.

 

Landsrettens begrundelse:

 

Af de grunde, som byretten har anført, tiltræder landsretten, at byretten har truffet afgørelse om fortsat fælles forældremyndighed og om, at A fortsat skal have bopæl hos M.

 

I betragtning af den forestående udredning vedrørende A træffer landsretten alene bestemmelse om, at F indtil videre fortsat skal have overvåget samvær med A i 4 timer om ugen, jf. forældreansvarslovens § 38, stk. 2.