Fælles forældremyndighed over 16-årig P ophævet, og forældremyndigheden tillagt M. Samvær aftaltes forligsmæssigt, Retten i Y-by 24. februar 2023, utrykt.

Fælles forældremyndighed over 16-årig P ophævet, og forældremyndigheden tillagt M. Samvær aftaltes forligsmæssigt, Retten i Y-by 24. februar 2023, utrykt.

Kort problemstilling. Forældrene boede begge i en større by i Vestjylland X-by flere år efter ophævelse af samlivet. På et tidspunkt flyttede M til Sjælland og bor nu i Y-by.

Som det ses af Familierettens begrundelse, har der været en del turbulens i Ps liv.

Familierettens begrundelse og resultat (Retten i Y-by).

Forældremyndighed

Familieretten lægger efter sagens oplysninger, herunder parternes forklaringer, til grund, at parterne, siden P blev født, har haft et svært og konfliktfyldt samarbejde, og at parterne gennem årene adskillige gange har rettet henvendelse til myndighederne for at få afgjort uenigheder om bl.a. Ps bopæl og samvær.

Familieretten lægger endvidere til grund, at der på nuværende tidspunkt ikke er noget samarbejde eller nogen kommunikation mellem parterne. Det er i den børnesagkyndige undersøgelse beskrevet, at P er i en loyalitetskonflikt mellem sine forældre, som det er svært for hende at være i. Den børnesagkyndige psykolog har efter børnesamtalen i familieretten tilsvarende beskrevet, at det er hendes indtryk, at P igennem en årrække har været påvirket af forældrenes konflikt, og at det er vanskeligt for P at skulle navigere i spændingsfeltet mellem forældrene.

Der er derfor konkrete holdepunkter for at antage, at parterne ikke er i stand til, og heller ikke fremover vil være i stand til, at samarbejde og håndtere deres konflikter på en sådan måde, at det ikke går ud over P.

P går i 9. klasse, og det må forventes, at der i de kommende år skal træffes væsentlige beslutninger vedrørende P om eksempelvis skolevalg og videreuddannelse.

På denne baggrund, og efter en samlet vurdering af sagens oplysninger, finder familieretten, at det – uanset Ps ønske om fortsat fælles forældremyndighed – vil være bedst for P, at den fælles forældremyndighed ophæves, jf. forældrPnsvarslovens § 11, 2. pkt., jf. § 4.

Familieretten lægger efter sagens oplysninger til grund, at P er knyttet til og glad for begge sine forældre, samt at hun er tryg ved og føler sig forstået af begge sine forældre. Retten lægger endvidere til grund, at P i perioder har haft et konfliktfyldt forhold til såvel sin mor som sin far.

Det fremgår af den børnesagkyndige undersøgelse, at der løbende har været bekymringer og en sag i socialforvaltningen, da P boede i X-by Kommune, samt at P tidligere har haft en svær skolegang med mange skoleskift og mobning.

Det fremgår af sagen, at P har haft venner i X-by, som har været en del af misbrugsmiljøet, at P tidligere har røget hash, og at P har drukket alkohol, siden hun var 13 år. Det er i den børnesagkyndige undersøgelse anført, at P har udviklet en risikovillig og grænsesøgende adfærd i forhold til alkohol, euforiserende stoffer og kriminalitet.

Den børnesagkyndige har efter børnesamtalen i familieretten udtrykt bekymring i forhold til Ps udtalelser om, at hash var mere acceptabelt for hende, fordi hendes far ryger hash.

Det må lægges til grund, at P i Y-by har fået det bedre, og at hun trives med at bo hos sin mor, ligesom hun trives godt i skolen, såvel fagligt som socialt.

Det må endvidere lægges til grund, at P har gavn af familiebehandlingen, som har nedbragt konflikterne mellem P og M. Y-by Kommune har oplyste, at kommunen vil tilbyde øget støtte til P, idet der er behov for at arbejde med hendes risikoadfærd og sociale relationer.

Efter en samlet vurdering, hvor familieretten navnlig har lagt vægt på de ovennævnte omstændigheder, finder familieretten, at det vil være bedst for P, at forældremyndigheden tillægges M med henblik på at fastholde Ps positive udvikling.

Samvær

Parterne er enige om, at der skal fastsættes samvær for P med F hver anden weekend fra fredag eftermiddag, samt at M skal betale halvdelen af udgiften til transport. Familieretten finder, at afstanden mellem Fs bopæl i X-by og Ps bopæl og skole i Y-by er for lang til, at weekendsamværet kan slutte mandag morgen, som anmodet af F.

Weekendsamværet fastsættes derfor som nedenfor bestemt og således, at det slutter søndag eftermiddag, jf. forældreansvarslovens § 21.

Hvis samværet ikke gennemføres, er der automatisk erstatningssamvær i overensstemmelse med bekendtgørelse om forældremyndighed, barnets bopæl og samvær mv. § 9.

Resultat:

Den fælles forældremyndighed over P, født den * december 2006, ophæves, og M skal have forældremyndigheden  alene.

P skal have samvær med F i lige uger fra fredag eftermiddag til søndag eftermiddag.

M skal betale halvdelen af udgiften til Ps transport i forbindelse med samværet.

Ingen af parterne skal betale sagsomkostninger til den anden part eller til statskassen.

Kommentar.

Under normale omstændigheder giver det overhovedet ikke mening at føre sag om en 16-årig vedrørende forældremyndighed – og slet ikke samvær.

Denne sag er lidt speciel derved, at P drages en del mod et for retten at se uheldigt miljø i Vestjylland. Alderen og omstændighederne betinger en stillingtagen til eventuel efterskole og særlig placeringen heraf.

Viggo Bækgaard

24. februar 2023