Fælles forældremyndighed over 11 årig, idet der ikke var omstændigheder, der med fornøden vægt taler imod dette, TFA 2010/23 øld

Fælles forældremyndighed over 11 årig, idet der ikke var omstændigheder, der med fornøden vægt taler imod dette, TFA 2010/23 øld

Byrettens begrundelse:

Efter de foreliggende oplysninger om parternes forhold til D og deres forhold til hinanden, finder retten, at det vil være bedst for D, jf. forældreansvarsloven § 4, at der ikke sker ændringer i forældremyndigheden.

Ved vurderingen har retten lagt vægt på, at parterne har meget store vanskeligheder med at samarbejde om varetagelsen af D’s behov, og at deres konflikter i denne henseende ikke ses at kunne skabe formodning for, at D’s behov for tryghed og omsorg kan varetages bedst muligt ved en deling af forældremyndigheden.

Der er i tilknytning hertil lagt vægt på, at M altid har været den primære omsorgsperson for D, og at D’s relation til og hidtidige kontakt med sin far har været mindre tæt.

Sagsøgtes frifindelsespåstand tages herefter til følge, idet parternes enighed om, at D’s bopæl skal forblive hos sagsøgte, i øvrigt lægges til grund.

Landsrettens begrundelse:

Landsretten finder, at sagen er således oplyst, at der ikke findes grundlag for at afholde en samtale med D.

Efter en samlet vurdering af oplysningerne i sagen finder landsretten, at der ikke i parternes eller D’s forhold foreligger omstændigheder, der med den fornødne vægt taler imod at etablere fælles forældremyndighed over D.