Fælles forældremyndighed over 10 årig ophævet. Forældremyndighed tillagt M, og F nægtet samvær, TFA 2009/479 VLD

Fælles forældremyndighed over 10 årig ophævet. Forældremyndighed tillagt M, og F nægtet samvær, TFA 2009/479 VLD

Byrettens begrundelse:

Sagsøgeren har ret til separation efter ægteskabslovens § 29, idet hun ikke mener, at hun kan fortsætte samlivet med sagsøgte. Påstanden om separation tages derfor til følge.
På baggrund af sagsøgerens forklaring, og det A har oplyst under samtalen, lægger retten til grund, at sagsøgte under parternes samliv har været voldelig overfor sagsøgeren og A flere gange.
Retten finder på den baggrund ikke, at der er det fornødne grundlag for, at parterne kan samarbejde om i fællesskab at varetage forældremyndigheden over A, og der findes dermed at være tungtvejende grunde til at ophæve den fælles forældremyndighed.
A har siden samlivsophævelsen boet hos sagsøgeren, og han har ikke haft kontakt med sagsøgte siden 2007. Han fungerer godt både fagligt og socialt, og han er glad for at bo hos sagsøgeren. Herefter, og på baggrund af sagsøgtes voldelige adfærd under parternes samliv, finder retten, at sagsøgeren vil være bedst til at varetage forældremyndigheden over A.
Da sagsøgte har været truende overfor sagsøgeren i A’s nærvær og tillige truende og voldelig overfor A, finder retten ikke, at det vil være i A’s interesse, at der fastsættes samvær for ham med sagsøgte.

Landsrettens begrundelse:

Også efter oplysningerne for landsretten tiltræder landsretten af de grunde, som byretten har anført, at den fælles forældremyndighed er ophævet, og at forældremyndigheden er tillagt M alene. Da det må anses for at være det bedste for A, tiltrædes det ligeledes, at der er truffet bestemmelse om, at F ikke skal have samvær med A.

Landsretten stadfæster derfor dommen