Fælles forældremyndighed ophævet. Tvillinger født april 2018. Ikke samvær for tiden, TFA 2020/75 VLD

Fælles forældremyndighed ophævet. Tvillinger født april 2018. Ikke samvær for tiden, TFA 2020/75 VLD

Byrettens begrundelse:

a. Forældremyndighed

Det må efter de foreliggende oplysninger, herunder parternes forklaringer, lægges til grund, at der består et højt konfliktniveau mellem forældrene, hvilket har medført blandt andet intimiderende adfærd og kontakt fra F’s side rettet mod M, hvilket har påvirket hende mærkbart.

På den baggrund finder retten, at det er tilstrækkeligt godtgjort, at der er et så stærkt modsætningsforhold forældrene imellem, at der er klare holdepunkter for at antage, at de i fremtiden ikke kan samarbejde om tvillingernes forhold til tvillingernes bedste. Herefter findes det bedst for tvillingerne, at den fælles forældremyndighed ophæves, jf. forældreansvarslovens §§ 4 og 11. Henset til tvillingernes alder og deres tilknytning til M, som er deres primære tryghedsperson, finder retten det bedst for tvillingerne, at forældremyndigheden tillægges M.

b. Samvær

Retten finder, at der er grundlag for bekymring for, i hvilken grad tvillingerne påvirkes af forældrenes høje konfliktniveau. Efter en samlet vurdering af tvillingernes forhold, herunder deres alder og nuværende udviklingsstadie, finder retten, at det er bedst for tvillingerne, at der ikke for tiden fastsættes samvær, heller ikke som overvåget samvær, mellem tvillingerne og F, og F’s anmodning herom afslås, jf. forældreansvarslovens § 21, stk. 3, jf. § 4.

Landsrettens begrundelse:

Landsretten er både med hensyn til forældremyndighed og samvær enig i familierettens begrundelse og resultat. Det, der er kommet frem for landsretten, kan ikke føre til et andet resultat. Landsretten stadfæster derfor familierettens dom.