Fælles forældremyndighed ophævet, ikke samvær, TFA 2011 p. 544 VLD.

Fælles forældremyndighed ophævet, ikke samvær, TFA 2011 p. 544 VLD.

Byrettens begrundelse:

Er forældre, der har fælles forældremyndig, og som ikke lever sammen, ikke enige om forældremyndigheden, afgør retten, om den fælles forældremyndighed skal fortsætte, eller om en af forældrene skal have forældremyndigheden alene, jævnfør forældreansvarslovens § 11.

Retten kan efter den nævnte bestemmelse kun ophæve den fælles forældremyndighed, hvis der foreligger tungtvejende grunde hertil.

Selvom det må lægges til grund, at samarbejdet mellem parterne for tiden er påvirket af indbyrdes uoverensstemmelser, finder retten, at der ikke er oplyste sådanne tungtvejende grunde, at den fælles forældremyndighed bør ophæves.

Retten har herved navnlig lagt vægt på, at uoverensstemmelserne ikke har været længerevarende, og at der er hyppigt samvær mellem A og hendes far, uden at det har ført til uoverstigelige problemer parterne imellem.

I forhold til spørgsmålet om samvær har retten truffet afgørelse som nedenfor bestemt (11-3-samvær).

Landsrettens begrundelse:

F blev ved dom af 21. oktober 2009 dømt for i 2 tilfælde at have fremsat trusler over for M, og han er ved dom af 3. maj 2011 igen blevet dømt for at have fremsat trusler over for M samt hendes kæreste. Selv om den seneste dom er anket af F til frifindelse, er der på den anførte baggrund, og efter det i øvrigt foreliggende, herunder oplysningerne om, at ingen af parterne ønsker at have kontakt med den anden, tungtvejende grunde, der taler for, at den fælles forældremyndighed skal ophæves. M’s påstand herom tages derfor til følge, og forældremyndigheden over A tillægges M alene.

Af de samme grunde, og efter M’s oplysninger om A’s reaktion efter det sidste samvær med sin far den 27. februar 2011, og da A ikke har set sin far under dennes varetægtsfængsling fra den 6. marts til den 3. maj 2011, er der for tiden ikke grundlag for at fastsætte samvær mellem F og A. M’s påstand derom tages derfor til følge.