Fælles forældremyndighed ophævet for 2 årig P og tillagt M alene. Overvåget samvær et halvt år, Københavns Byret 17. december 2019, utrykt

Fælles forældremyndighed ophævet for 2 årig P og tillagt M alene. Overvåget samvær et halvt år, Københavns Byret 17. december 2019, utrykt

 Problemstilling kort:

Forældrene gik fra hinanden, da P var 15 måneder. F har stort set ikke haft samvær med P. Han søgte samvær men fulgte ikke rigtig op på det.

Fs påstand i retten var ”mest muligt samvær” i et nærmere defineret optrappende omfang.

Ms påstand var, at der ikke skulle være samvær. Hun har i forløbet ved flere lejligheder gjort tiltag til at medvirke til at etablere samvær men syntes nu, at reaktionerne ikke gjorde det hensigtsmæssigt at arbejde for det længere.

Der blev under sagen gennemført en børnesagkyndig undersøgelse.

Byrettens begrundelse:

Retten må på baggrund af de foreliggende oplysninger lægge til grund, at samarbejdet mellem forældrene er ikke-eksisterende, og at der ikke er holdepunkter for at antage, at parterne fremadrettet vil kunne samarbejde om Ps forhold til hendes bedste.

Da P på ca. 2 år bor hos mor og ikke har haft kontakt med far i ca. et år, tillægges forældremyndigheden M.

Efter en samlet vurdering af Ps forhold finder retten, at der med henblik på at etablere en kontakt mellem P og hendes far, skal fastsættes samvær.  Henset til den hidtidige kontakt fastsættes samværet som overvåget, således som det er bestemt nedenfor.

THI KENDES FOR RET :

Den fælles forældremyndighed ophæves, og M skal have forældremyndigheden alene over P, født den x. oktober 2017.

P skal have overvåget samvær med F på følgende måde:

Lørdag den 18. januar 2020 kl. 10.15-11.45

Lørdag den 1. februar 2020 kl. 10.15-11.45

Lørdag den 15. februar 2020 kl. 10.15-11.45

Lørdag den 29. februar 2020 kl. 10.15-11.45

Lørdag den 14. marts 2020 kl. 10.15-11.45

Lørdag den 28. marts 2020 kl. 10.15-11.45

Lørdag den 11. april 2020 kl. 10.15-11.45

Lørdag den 25. april 2020 kl. 10.15-11.45

Lørdag den 9. maj 2020 kl. 10.15-11.45

Lørdag den 23. maj 2020 kl. 10.15-11.45

Lørdag den 6. juni 2020 kl. 10.15-11.45

Lørdag den 20. juni 2020 kl. 10.15-11.45

Lørdag den 4. juli 2020 kl. 10.15-11.45

Lørdag den 18. juli 2020 kl. 10.15-11.45

Samværet finder efter aftale sted på de af Statsforvaltningen/Familieretshuset fastsatte vilkår:

Vilkår for samværets udøvelse:

Det er et vilkår for det overvågede samværs udøvelse, at det foregår i Familie-projektet på (adresse), telefon: X. Praktisk information: Adgang sker ….

Det er kun F og P samt Familieprojektets overvåger, der deltager i det overvågede samvær. I det omfang overvåger skønner det nødvendigt af hensyn til P, kan M dog deltage i samværet.

Overvåger kan afbryde eller afkorte et samvær, hvis denne skønner, at det ikke er til Ps bedste, at samværet gennemføres i sin fulde længde.

Transport:

Det påhviler M at sørge for, at P bliver bragt til samvær i Familieprojektet og at hente dem efter endt samvær.

M behøver ikke være personligt til stede, når Ida udleveres til samvær, men M har ansvaret for, at der sker udlevering og afhentning.

Tvangsgennemførelse

Samværsforælderen kan efter retsplejelovens § 478, stk. 1, nr. 3 få fogedrettens hjælp, P ikke udleveres til samvær efter denne afgørelse. Bopælsforælderen kan også få fogedrettens hjælp, hvis Ida ikke kommer hjem efter samvær efter denne afgørelse.

Ingen af parterne betaler sagsomkostninger til den anden part eller til statskassen.

Kommentar.

Jeg havde umiddelbart efter dommen en uformel snak med Fs advokat i sagen.

Pågældende udtrykte frustration over dommen, der jo ikke tager stilling til, hvad der skal ske, når det overvågede samvær er sluttet. Så skal man vel starte forfra i Familieretshuset er svaret vel, såfremt man ikke kan blive enige.

Lad mig erkende, at jeg principielt kan tilslutte mig den pågældende advokats bekymring, når man ved, hvilke håbløse sagsbehandlingstider, der er i systemet. Man kunne med rimelighed ønsket sig en retstilstand, hvor Familieretten kunne afsige dom som sket her og i øvrigt udsætte sagen på afrapportering efter samværene med henblik på en endelig afgørelse.

Om en sådan løsning overhovedet har hjemmel i retsplejeloven, kan jeg godt være i tvivl om. Jeg har ikke undersøgt det. Til gengæld er jeg helt sikker på, at domstolene ikke hopper på løsningen, hvis de kan slippe for det. Thi det vil betyde rigtig meget i den løbende statistik over sagsbehandlingstider, som politikerne er yderst opmærksomme på.  

Selv savner jeg præcision i dommen af, at overvågeren selvfølgelig skal rapportere fra samværet. 

En afsluttende bemærkning omkring anke og konsekvensen heraf.

 Ankefristen er 4 uger. Hovedreglen er, at hvis en dom ankes inden fuldbyrdelsesfristens udløb (14 dage), er det tilstanden før byretsdommen, som gælder, indtil landsretten har talt. Det følger af retsplejelovens § 480. 

Bestemmelsen indeholder dog samtidig en bestemmelse om, at domme om samvær kan fuldbyrdes straks, medmindre andet er bestemt i dommen.

 Spørgsmålet er så, om en sådan kombinationsafgørelse i realiteten betyder, at M har eneforældremyndighed, hvis der ankes efter 14 dage, men at samværet kan gennemtvinges, uanset om der ankes inden 14 dage. Altså om anke har opsættende virkning eller ej.

Viggo Bækgaard

18. december 2019