Fælles forældremyndighed. B skulle bo hos F – først i Danmark og senere på Filipinerne, TFA 2009/194 ØLD

Fælles forældremyndighed. B skulle bo hos F – først i Danmark og senere på Filipinerne, TFA 2009/194 ØLD

Byrettens begrundelse:

 

Efter parternes forklaringer lægger retten til grund, at D har boet hos sagsøgte, siden parterne flyttede fra hinanden i 2002.

Sagsøgte har oplyst, at han og hans hustru og deres barn snart flytter til Filippinerne, samt at han ønsker, at D skal flytte med.

Sagsøgte har forklaret, at han har gjort meget for, at sagsøger og D har kunnet bevare kontakten efter, at sagsøger flyttede i 2002. Han har endvidere forklaret, at såfremt D får bopæl hos ham på Filippinerne, vil han sørge for, at sagsøger to gange om året i 30 dage ad gange har samvær med D. Han har derudover forklaret, at han tror, at han fortsat vil kunne samarbejde med sagsøger, hvis D skal bo hos ham på Filippinerne. Henset hertil og da parterne hidtil har kunnet samarbejde i forhold til D, finder retten, at det vil være bedst for D, at parterne har fælles forældremyndighed, jf. forældreansvarslovens § 4 og § 14.

Retten finder, at det vil være bedst for D, at hun får bopæl hos sagsøgte først i Danmark, og derefter på Filippinerne, når sagsøgte flytter dertil, jf. forældreansvarslovens § 4 og § 17. Retten har navnlig lagt vægt på, at D siden 2002 har boet hos sagsøgte, at dette er forløbet godt, samt at D under samtalen med dommeren og den børnesagkyndige ikke har givet udtryk for, at hun ikke ønsker at flytte til Filippinerne. Endvidere har retten lagt vægt på det oplyste om D’s tilknytning til hver af forældrene, samt at sagsøgte har oplyst, at han fortsat vil sørge for, at sagsøger og D bevarer kontakten, herunder at sagsøger har samvær med D to gange om året i 30 dage ad gangen.

 

Landsrettens begrundelse:

 

Af de grunde, der er anført af byretten, og idet det for landsretten fremkomne ikke kan føre til et andet resultat, stadfæstes dommen i det omfang, den er anket.