Fælles forældremyndighed over 8-årig P ophævet og tillagt F. Retten på Frederiksberg 8. april 2019 utrykt

Fælles forældremyndighed over 8-årig P ophævet og tillagt F. Retten på Frederiksberg 8. april 2019 utrykt

Byrettens begrundelse:

Det lægges til grund, at forholdet mellem sagsøger og sagsøgte er konfliktfyldt, og at P er meget belastet af det manglende samarbejde mellem hendes forældre. Det lægges endvidere til grund, at parterne er uenige om væsentlige forhold, herunder om Ps øjenbehandling.

På denne baggrund finder retten, at det vil være bedst for P, at den fælles forældremyndighed bliver ophævet, jf. forældreansvarslovens § 11, sammenholdt med § 4.

Af den børnesagkyndige undersøgelse fremgår blandt andet, at P i nogen grad er truet i sin udvikling, og at hun har brug for en tryg og overskuelig hverdag.

Af bekymringsskrivelse fra Hjemmebasen af 31. januar 2019 til (socialforvaltningen)  fremgår blandt andet, at det vurderes, at hvis Ps trivsel skal bedres, skal der en samlet indsats til mellem skole,sfo, forældre og evt. støtte til at hjælpe P.

Det lægges til grund, at P i dette år har haft meget fravær, herunder ulovligt fravær i de uger, hun har boet hos sagsøgte (M). Det lægges endvidere til grund, at sagsøgtes (Ms) overskud i hverdagen er svingende.

Retten finder på denne baggrund og efter en samlet vurdering  sagen, at det vil være bedst for P, at forældremyndigheden tillægges sagsøger,  hvorfor dennes principale påstand tages til følge.

Kommentar:

Parterne havde ført sag om bopæl i 2014. De havde aldrig boet sammen. Allerede under den første sag var der uenighed om Ps øjne. De gik til hver sin øjenlæge, der åbenbart diagnostisede forskelligt. Ingen af forældrene ville rette sig efter den andens øjenlæge, hvilket medførte, at P gik med forskellige briller hos de to forældre! 

I forløbet under denne sag opstod der særlige omstændigheder i Ms forhold, som blev udslagsgivende.

Dommen blev anket til landsretten og stadfæstet. Jeg er ikke i besiddelse af landsrettens dom og kan derfor ikke citere fra præmisserne. 

Viggo Bækgaard